توضیحات بیشتر جهت ارسال مقاله
نشریه اقتصاد و توسعه منطقه ای مقاله‌های منتشر نشده پژوهشی در زمینه تخصصی اقتصاد (موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه) را می‌پذیرد. در مقاله‌های ارسالی باید نکات زیر رعایت شوند:

*شایان ذکر است اعمال موارد ذیل، جهت قرار دادن مقاله در فرمت اولیه این پژوهش نامه می باشد و به معنای پذیرش مقاله نمی باشد.
*دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی از طریق سامانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد امکان پذیر است.

* این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 2000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.


الف: جهت ارسال مقاله می‌توانید از طریق سامانه پژوهش نامه https://erd.um.ac.ir اقدام نمائید.
ب: روش تحریر
متن مقاله بر روی فایل ساده با فرمت WORD  (A4) براساس شیوه نامه فرهنگستان زبان وادب فارسی با حروف خوانا و تیره تایپ شود. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که شامل جداول، تصاویر و نمودارها هستند دارای قطع یکسان باشند. در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات خارجی خودداری کلیه صفحات مقاله دارای شماره بوده و از 20 صفحه تجاوز نکند.
• لطفا دقت کنید که نشانه‌های نگارشی مانند نقطه، ویرگول، علامت سوال، علامت تعجب و علامت نقل قول (. ، ؟ ! :) به کلمه ماقبل می‌چسبند و از کلمه بعدی فاصله می‌گیرند. پرانتز، قلاب و گیومه به کلماتی که آن‌ها را در میان گرفته‌اند می‌چسبند و از کلمات قبلی یا بعدی یک فاصله دارند. فاصله بین کلمات بیش از یکی نباشد.
• برخی کلمات دارای چند جزء مختلف هستند که لازم است به صورت جدا از هم، اما در قالب یک کلمه، بیایند، مانند پیشوند، پسوند و علامت جمع (ها)، "می" مضارع و .... در این گونه موارد، نباید فاصله‌ای میان اجزاء کلمه باشد مثال "خانه‌ها" (و نه "خانه ها") یا "می‌روند" (و نه "می روند"). برای حذف فاصله بدون آن که دو حرف به هم بچسبند از کلید‌های Ctrl+ - استفاده کنید.
ج: نحوه تهیه مقاله
هر مقاله تخصصی بایستی تحت نرم افزار Word و دارای چکیده فارسی و لاتین با واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و یک خلاصه باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:
1- مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی، شماره تماس، پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی و تاریخ و محل انجام تحقیق می‌باشد، در یک فایل مجزا (از قسمت فایل های الحاقی یا مکمل)ارسال شود در ضمن معرفی نویسنده مسوول الزامی است.
2- عنوان مقاله (حداکثر در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله‌ها‌ همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتیب مقاله‌ها‌ نیز ذکر گردد.
3- چکیده در عین مختصر بودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از منابع، جداول، نمودارها و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود.
4- مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق موضوع، اهمیت تحقیق و مسأله مورد مطالعه می باشد.
5- روش شناسی موضوع مورد پژوهش مشخص و روشن بیان گردد. 6- شماره هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد.
7- نتایج و بحث را می‌توان به طور توأم و یا مجزا منظور کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.
8- منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب الفبا نام خانوادگی نویسندگان مقاله‌ها‌ مرتب و شماره گذاری شود. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود ترتیب شماره گذاری این مقاله‌ها برحسب سال انتشار آنها از قدیم به جدید انجام گیرد. شایان ذکر است کلیه منابع مورد استفاده در متن و انتهای مقاله به لاتین برگردان شود.
در منابع فارسی برگردان شده آخر مقاله ، در انتهای هر منبع، داخل پرانتز کلمه (in persian)آورده شود.
روش منبع نویسی به صورت ا.پی.ا می باشد.
الف: مجلات و نشریات:
نام خانوادگی، نام، سال، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه و صفحه.
ب: کتب:
نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر.
9- چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و شامل عنوان اصلی مقاله و واژه های کلیدی تهیه شود.
د: سایر موارد
1- مسوولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود.
2- تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد.
3- در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود در بخش بایگانی مجله محفوظ خواهد بود و به نویسنده برگردانده نخواهد شد.
4- مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص مجله به نوبت، چاپ خواهد شد.
5- مجله در رد یا قبول جرح وتعدیل وویراستاری ادبی مقاله‌ها اختیار تام دارد.

به طور کلی به موارد زیر نیز توجه شود:
(در فایل اصلی مقاله اسم نویسنده یا نویسندگان ذکر نشود، مشخصات کامل نویسنده مسؤول و نویسندگان اعم از درجه علمی، تخصص، محل کار، آدرس پستی، الکترونیکی، شماره تماس و فاکس به صورت فارسی و لاتین در یک فایل مجزا و در مرحله5 فایل های الحاقی یا مکمل ارسال شود
تعداد صفحات مقاله از 20 صفحه بیش تر نباشد.
تعداد کلمات چکیده از 250 کلمه تجاوز ننماید.
مقاله در صفحه A4 و با تنظیمات از هر طرف2سانتی متر و فاصله بین خطوط در متن مقاله 1 باشد.
مقاله فقط با برنامه word2003 یا 2007، فونت متن مقاله b zar سایز 12 و فونت منابع داخل متن Times New Roman سایز 10 و منابع پایان متن Times New Roman سایز11 باشد.
عنوان مقاله به لاتین فقط کلمه اول حرف اول آن به صورت حرف بزرگ باشد و مابقی کلمات با حروف کوچک آورده شود.
تمام اجزای مقاله در یک فایل آورده شود مانند چکیده فارسی، لاتین، منابع، جدول ها و ....
جدول ها و نمودارها رنگی نباشند و از کلمات و عنوان فارسی استفاده شوند.
روش منبع نویسی به صورت ا.پی.ا می باشد. (جهت راهنمایی بیش تر به سایت دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد قسمت امکانات، نمونه فرم ها، راهنمای ارجاع منابع و مآخذ به روش ا.پی.ا مراجعه فرمایید. (http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference.pdf ) لطفا به مثال های اخر فایل مذکور توجه و منابع را به همان شکل اصلاح نمایید.
در منبع نویسی رعایت فاصله ها (نقطه و ویرگول به کلمه ماقبل می چسبد و از کلمه بعدی فاصله می گیرد) به طور دقیق انجام شود هم چنین به مثال ها توجه شود هر جا که لازم است نقطه، ویرگول و ... گذاشته شود.
در منابع پایان متن از گذاشتن گیومه (" یا ”) خودداری شود.
چند مثال:
Zali, M. R., & Razavi, S. M. (2009). Barriers of entrepreneurship development in Iran. Tehran: faculty of entrepreneurship. (in Persian)
Poh, K. W.; Yuen, P. H., & Erkko, A. (2005). Entrepreneurship, innovation, and economic growth: evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335-350.
به طور کلی منابع داخلی و خارجی به لاتین آورده شود.
منابع فارسی داخل متن و پایان متن به لاتین برگردان شود (سال نیز به میلادی تبدیل شود)
در منابع فارسی برگردان شده آخر مقاله ، در انتهای هر منبع، داخل پرانتز کلمه (in persian)آورده شود.
در منابعی که سه تا پنج نویسنده دارد برای اولین بار همه نویسندگان آورده می شود و برای بار دوم از ات آل استفاده می شود.
اگر منبعی بیش از 6 نفر نویسنده دارد از همان ابتدا از ات آل استفاده می شود.
در منابع داخل و پایان متن با دو نویسنده، بین نام دو نویسنده از & استفاده شود.
در منابع داخل متن بعد از سال اگر شماره صفحه دارد قبل از شماره صفحه p. (پی نقطه) گذاشته شود. و اگر چند صفحه می باشد(pp.) گذاشته شود
در منابع آخر متن: اگر دو نویسنده دارد بین نام دو نویسنده از &؛ و اگر چند نویسنده دارد بین نویسنده اول و دوم ; استفاده شود و بین نویسنده یکی مانده به آخر و نویسنده آخری از کلمه & استفاده می شود.
در منابعی که از et al استفاده می شود بعد از et al نقطه و ویرگول بدون فاصله کنار هم گذاشته شود. بین et و al یک فاصله می باشد. (et al.,) و نیازی نمی باشد قبل از ات ال "&" گذاشته شود فقط یک فاصله گذاشته شود.
در منابع پایان متن: در منابعی که برگرفته از مقالات می باشد نام مجله به صورت ایتالیک شود. منابعی که برگرفته از کتاب می باشد نام کتاب به صورت ایتالیک شود.
در منابعی که برگرفته از نام سازمان می باشد در داخل متن برای اولین بار نام کامل آن سازمان قید می شود و برای بار دوم نام اختصاری سازمان آورده می شود.
منابع، نقل قول ها و نظرات افراد نیازی نیست اسامی افراد به صورت زیر نویس و یا منبع در متن مقاله آورده شود. فقط در منابع پایان متن آورده شود.
در نقل قول ها نام نویسنده به صورت فارسی و سال به صورت میلادی در داخل پرانتز جلوی نام نویسنده آورده شود.
در منابع آخر متن، سال بعد از اسم نویسنده و داخل پرانتز و بعد از پرانتز نقطه گذاشته شود. .(2012)
در منابع آخر متن اسم کوچک نویسندگان به طور خلاصه آورده شود. منابع آخر متن شماره گذاری نباشد و بین دو منبع فقط یک خط فاصله گذاشته شود و اول هر منبع تورفتگی داشته باشد
ابتدا عنوان فارسی قبل از چکیده فارسی و عنوان لاتین قبل از چکیده لاتین آورده شود.
عنوان و چکیده لاتین بعد از چکیده فارسی آورده شود.
در چکیده منبع دهی مرسوم نمی باشد.
کلید واژه فارسی بعد از چکیده فارسی قرار بگیرد و کلید واژه لاتین بعد از چکیده لاتین .
صفحات مقاله شماره صفحه داشته یاشد.
در منابع آخر متن که شمار صفحه دارد نیازی نیست حروف pp آورده شود.
منابع داخل متن آورده شود و به صورت شماره گذاری در متن نباشد در منابع داخل متن لازم نیست سال در پرانتز دیگری قرار بگیرد نام نویسنده و سال و غیره فقط در یک پرانتز قرار بگیرد.
در منابع پایان متن که از مقاله استفاده شده است عنوان مجله ایتالیک و هر کلمه حرف اول آن با حروف بزرگ می آید؛
در منابعی که از کتاب و یا تز استفاده می شود عنوان کتاب و تز ایتالیک و فقط کلمه اول، حرف اول آن با حروف بزرگ و مابقی کلمات با حروف کوچک آورده می شود.
----------------------------------------------------------------------------------
Bettencourt, L. A. (1997). Customer voluntary performance: customer as partners in service delivery, Journal of Retailing, Vol.73 No. 3, pp. 383-406.
به این شکل تغییر یابد:
Bettencourt, L. A. (1997). Customer voluntary performance: customer as partners in service delivery, Journal of Retailing, 73(3), 383-406
عدد vol ایتالیک باشدو نیازی نیست حروف No ، Volو pp گذاشته شود فقط اعداد گذاشته شوند
منابع پایان متن مواردی که باید ایتالیک شوند به طور مثال در زیرآمده است.
تز:
Ferrel, T. A. (1996). Creativity in the workplace: the impact of work environment. Unpublished doctoral dissertation, Kansas state university (UMI No. 9637231).
مجله:
Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2002). The revised self-leadership questionnaire: testing a hierarchical factor structure for self-leadership, Journal of Managerial Psychology, 17(10), 672-91.
کتاب:
Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1995). The leadership challenge, (2nd Ed,). New York: Jessey – Bass.
Moghimi, M. (1998). Organization and management, (1st ed), Isfahan: publication of Termeh. (in persian)