تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف حکمرانی خوب

سمیرا فرج اله زاده؛ احمد صدرایی جواهری؛ سکینه اوجی مهر

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، ، صفحه 89-118

https://doi.org/10.22067/erd.2023.76086.1108

چکیده
  یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به­ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می­کند. ازآنجایی‌که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در سطوح مختلف فساد در چارچوب پانل پویای آستانه‌ای

سکینه اوجی مهر

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 175-202

https://doi.org/10.22067/erd.2021.67970.1007

چکیده
  چکیده آزادی اقتصادی ازجمله شاخص‌های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی‌های کشورهای دارای وفور ...  بیشتر