نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به‌ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می‌کند. از آن‌جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش نقش حکمرانی خوب نیز در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نسبت دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر تقریبی نوآوری مالی و متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه انتخاب شده است. به منظور بررسی تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی از داده‌های پانل 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته طی سال‌های 2002 تا 2017 و مدل پانل پویای آستانه‌ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در سطوح پایین و بالای حکمرانی متفاوت است. به عبارتی، شاخص حکمرانی خوب بر اثرگذاری نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نقش دارد. وقتی که سطح شاخص حکمرانی خوب از سطح آستانه بیش‌‌تر باشد، تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نیز بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Innovation in the Stock Market on Economic Growth at Different Levels of Good Governance

نویسندگان [English]

  • Samira Farajollahzade 1
  • Ahmad Sadraei Javaheri 1
  • sakine owjimehr 2

1 Department of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Department of Economics, School of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University,

چکیده [English]

One of the essential goals countries are pursuing is achieving a high economic growth rate. There are several factors involved in achieving this goal. Among these, innovation in financial markets, especially the stock market, plays an important role. Since the impact of financial innovation on economic growth in countries varies according to the level of governance, so in this study, the role of good governance has been considered. In this study, the ratio of exchange-traded fund (ETF) value to GDP is selected as a proxy for financial innovation, and the good governance variable is selected as the threshold variable. In order to investigate the impact of financial innovation in the stock market on economic growth, panel data from 38 selected developing and developed countries from 2002 to 2017 and a threshold dynamic panel model have been used. The results indicate that the impact of financial innovation on economic growth is different at low and high levels of governance. In other words, the good governance index plays a role in the impact of financial innovation on economic growth. When the level of good governance index is higher than the threshold level, the impact of financial innovation on economic growth is more significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Panel Threshold Model
  • Economic Growth
  • Financial Innovation
  • exchange-traded fund (ETF)
CAPTCHA Image