کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی

علی فیروززارع؛ ناصر شاهنوشی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.39194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال‌های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال‌های مختلف استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش بیانگر لزوم بهره‌گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس ...  بیشتر

بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان

ناصر شاهنوشی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24070

چکیده
  بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان ناصر شاهنوشی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه حیات‌غیبی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد محمود دانشور استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 26/8/1390 تاریخ پذیرش: 16/7/1391 چکیده با توجه ...  بیشتر