نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان

ناصر شاهنوشی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه حیات‌غیبی
دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود دانشور
استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 26/8/1390 تاریخ پذیرش: 16/7/1391

چکیده
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استان‌های خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش‌‌ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخش‌های اقتصادی استان‌های خراسان صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده استان‌های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، دو فعالیت “زراعت و باغداری” و “پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار” از زیر بخش کشاورزی جز بخش‌های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت‌های اقتصادی هستند. همچنین در مجموع، ارتباط پیشین این فعالیت‌ها با فعالیت‌های “ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی‌ها و محصولات از توتون و تنباکو”، “ساخت منسوجات” و “محل‌های صرف غذا و نوشیدنی” و ارتباط پسین آنها با فعالیت‌های “حمل و نقل جاده‌ای”، “عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات” و “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” بیش از فعالیت‌های دیگر است.

طبقه‌بندی JEL: Q1، D57، C67

کلید واژه‌ها: بخش کشاورزی، جدول داده- ستانده، پیوندهای پسین و پیشین، روش حذف فرضی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Interaction Between the Agricultural Sector With Other Economic Sectors in Khorasan Provinces

نویسنده [English]

  • Naser Shahnoushi

چکیده [English]

Survey of Interaction Between the Agricultural Sector With Other Economic Sectors in Khorasan Provinces

Naser Shahnoushi
Associate Professor of agricultural economics ferdowsiUniversity of Mashhad
Fatemeh hayat gheibi
PhD Student of agricultural economics of Ferdowsi University of Mashhad
Mahmood Daneshvar
Professor of agricultural economics Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
Considering the importance of agriculture for Iran economy and Khorasan provinces, present study has been done for investigating interaction and linkages between the agricultural sector with other economic sectors in Khorasan provinces. In order to do so, Khorasan Input-Output table for 1380 and hypothetical extraction method has been used. The results indicofe that two activities of agriculture (cultivation, horticulture sector and animal husbandry, aviculture, sericulture and apiculture sector) are key sectors and have great linkages with other economic sectors. In addition, these activities have stronger forward linkages with “Manufacture of food products and beverages, Manufacture of tobacco products”, “Manufacture of textiles” and “Restaurants”. Further, these have stronger backward linkages with “Road transport”, “Wholesale and retail trade; repair services” and “Manufacture of chemicals and chemical products”.

JEL Classification: Q1, D57, C67

Key words: Agricultural sector, Input-output table, backward and forward linkages, hypothetical extraction method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural sector
  • input-output table
  • backward and forward linkages
  • hypothetical extraction method
CAPTCHA Image