ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار

آمنه زارع؛ مسعود همایونی فر؛ محمد جواد رزمی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 162-190

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44610

چکیده
  چکیده امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ...  بیشتر

بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران

سید محمد جواد رزمی؛ شراره کاوسی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43877

چکیده
  چکیده در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می‌‌تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان‌های کشور می‌پردازد. ...  بیشتر