تمرکز منطقه‌ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (1379 تا 1388)

میکائیل عظیمی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.21385

چکیده
  یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش‌های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه‌ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل ...  بیشتر