رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 223-245

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.32731

چکیده
  چکیده موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل ...  بیشتر