نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اقتصاد سنجی در چارچوب داده های پانل و اعمال اثرات ثابت، نشان می دهد که مخارج جاری و ساختار تولید نقش تعیین کننده در تقویت بهره وری کل در بهره وری کل عوامل در سطح استان های کشور دارند. در سوی دیگر، اثر سرمایه انسانی و مخارج عمرانی که تقویت کننده تولید در استان های کشور هستند، بر بهره وری کل عوامل مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که بهره وری کل عوامل در استان های کشور بیشتر وضعیت برونزایی داشته و متغیرهای درونزا نقش اندکی در بهره وری کل استان های کشور دارند و سهم ساختار اقتصادی در رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل عوامل، قابل تامل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

واژگان کلیدی: ناRanking of provinces on the base of TFP and determinant of effective factors on TFP.

نویسندگان [English]

  • Mansour Khalili Araghi
  • sajjad barkhordari

University of Tehran

چکیده [English]

Abstract
Governments in regional and national level try to improve economic and productivity growth by different polices. The being aware of effective factors in national and regional economic and productivity growth is essential for government success. In this paper, to being of aware determinant factors in productivity inequality, we use decomposition approach and econometric estimation for 20 provinces in 2001-2006 (1380-1385). The results in panel data and fixed effects framework show that the public government expenditure and structure of production has had determinant role in improving of total productivity, while, the human capital and investment government expenditure that improve production, has had improving role. Also, the results verify that total productivity in Iranian regions/provinces had been exogenous and endogenous variables had been had small share in total productivity in Iranian regions/provinces, and the role of economic structure in provinces ranking is thinkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords: Regional inequality
  • Productivity inequality
  • Human Capital
  • Government expenditure,
Amir Timouri, S.and Khalilian,Sa. (2010). "the TFP in Iranian economic sectors for first, second and third planes", Development and Agricultural Economics, 18, No71, PP. 141-162 (In Persian).
Amini, A.R.andHejazi Azad, Zo. (2007). "Analysis of health in labor productivity improvement in Iran", Iranian Economic Research, 9. No 30, PP. 137-163, (In Persian).
Amini, A.R.and Hejazi Azad,Zo. (2008). "Analysis of human capital and R&D in TFP improvement in Iran", Iranian Economic Research, 10. No 35, PP. 1-30, (In Persian).
Ascari, G. and Cosmo, V. (2004). "Determinants of total factor productivity in the Italian regions", Department of economics and quantitative methods, University of Pavia,
Baitour, Bernadette etal. (2011). "the determinants of industry-level total factor productivity in Belgium",Working paper 7-11, Federal Planning Bureau,
Bronzini, R. and Piselli, P. (2009). "Determinants of long-run regional productivity with geographical spillovers: The role of R&D, human capital and public infrastructure", Regional science and urban economics, 39, PP. 187-199,
Canning, D. (1999). "Infrastructure's contribution to aggregate output", World Bank, Policy Research Working Paper, No. 2246, November,
Coe, D.T. andHelpman, E. (1995). "International R&D spillovers", European Economic Review 39, 859–887,
Coe, D.T., Helpman, E. and Hoffmaister, A.W. (1997). "North–south R&D spillovers", Economic Journal107, 134–149,
Crispolti, V. and Marconi, D. (2005). "Technology transfer and economic growth in developing countries: an econometric analysis", Bank of Italy, Working Paper No. 564,
Engelbrecht, H.J. (1997). "International R&D spillovers, human capital in OECD economies: an empirical investigation", European Economic Review 41, 1479–1488,
Engelbrecht, H.J. (2002). "Human capital and international knowledge spillovers in TFP growth of a sample of developing countries", Applied Economics 34, 831–841,
Everaert, G. and Heylen, F. (2001)."Public capital and productivity growth: evidence for Belgium 1953–1996", Economic Modeling 18, 97–116,
Fleisher, Belton et al. (2005). "Regional inequality and productivity growth in China: the role of foreign direct investment, infrastructure, and human capital", Ohio state university,
Frantzen, D. (2002)."Cross-sector and cross-country technical knowledge spillovers and the evolution of manufacturing productivity: a panel data analysis", EconomieAppliquee 55, 31–62,
16- Gatto, D. Massimo, et al. (2009). "Measuring productivity", working paper, IAREG WP5/01,
Hall, R. E. and Jones, C. I. (1998). "Why do some countries produce so much more output per worker than others?", Cambridge, NBER working paper, 6564.
KhaliliAraghi, M. andSouri, A. (2006). "Estimation of productivity and efficiency in Iranian economy related government expenditure", Economic Research, 74, PP.1-23, (In Persian).
Souri, A. etal. (2010). "Productivity and wage relationship with concentrated on labor education (industry sector)", Economic Research, 10, No.3, PP. 311-329, (In Persian).
Shah Abadi, Ab. (2007). "the effect of FDI, international trade and human capital on TFP", Journal of Economic Essays, 4, No. 7, PP.99-133, (In Persian).
Kazeroni, A.and Mohammadi, A. (2007). "Survey productivity and wage relationship in Iranian industry sector",Iranian Economic Research, 9, No.31, PP. 127-150, (In Persian).
Komijani, Ak.andShahabadi, Ab. (2001). "the survey effects of domestic and foreign R&D on TFP", Journal of Commerce, 5, PP.29/68, (In Persian).
MahmoodZade, Ma.AndAsadi,Fa. (2007). "the effects of ICT on labor productivity in Iranian economy", Journal of Commerce, No. 43, PP. 153-186, (In Persian).
Naebi, H. R. and Azadeghan, Al. As. (2010). "Measuring and analysis of effective factors in Iranian TFP with Solow residuals approach", Economic Research, 1, 73, PP. 121- 140, (In Persian).
Osborne, P. (2013). "Governance as a determinant of total factor productivity", the college of New Jersey, Department of Economics,
Jimenez, M. (2003). "Efficiency and TFP growth in the Spanish regions: the role of human and public capital", Growth and change, Vol. 34, No 2, PP.157-174,
Lucas, R.B. (1988). "on the mechanics of economic development", Journal of Monetary Economics 22, 3–42,
Mariya, Al. and Tritah, Ah. (2009). "Immigration, income and productivity if host countries: A channel accounting approach", CEPII, WP, 23,
Redding, S. (1996). "the low-skill, low-quality trap: strategic complementarities between human capital and R&D", Economic Journal, 106, 458–470,
Romer, P.M. (1990). "Endogenous technological change", Journal of Political Economy, 90, 71–102,
Testas, Ab. (2000). "The productivity of regions: A case study of China", Development policy review, Vol.18, PP. 195-210,
Verbeek, Ma. (2012). "A guide to modern econometrics", 3nd edition, John Wiley & Sons, Ltd,
Wong, W.K. (2007). "Economic growth: A channel decomposition exercise", The B.E. journal of macroeconomics, Vol.4, Issues 1, Article 4,
WWW. Apo-tokyo.org, APO annual report, 2013,
CAPTCHA Image