بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان‌های ایران (1392-1387)

حبیب انصاری سامانی؛ راضیه داووی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 86-111

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.55656

چکیده
  پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به دلیل ویژگی‌های مطلوب این مالیات در زمینه‌های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست‌گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی‌هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی ...  بیشتر