مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل‌های سواری (مورد مطالعه: تاکسی های شهر مشهد)

مهدی خداپرست مشهدی؛ نسیم عربیان

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13675

چکیده
  چکیده این مقاله درصدد آن است که با تحلیل منافع خصوصی و اجتماعی ناشی ازجایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزینی، اقتصادی بودن این جایگزینی را بررسی کند. برای این منظور نمونه ای 423 موردی از تاکسی های شهر مشهد انتخاب شد و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز در مورد هزینه‌ها و درآمدهای این جایگزینی گردآوری گردید. برای تحلیل ...  بیشتر