نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
این مقاله درصدد آن است که با تحلیل منافع خصوصی و اجتماعی ناشی ازجایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزینی، اقتصادی بودن این جایگزینی را بررسی کند. برای این منظور نمونه ای 423 موردی از تاکسی های شهر مشهد انتخاب شد و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز در مورد هزینه‌ها و درآمدهای این جایگزینی گردآوری گردید. برای تحلیل داده ها از روش معادل یکنواخت سالانه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد (با فرض ثبات کلیه موارد)، در سال 1388، جایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزین سوز در تحلیل خصوصی سالانه2،281،700ریال منفعت دارد، و در تحلیل اجتماعی (با فرض افزایش ایستگاه های پمپ گاز و صفر شدن هزینه فرصت) سالانه 2،757،512ریال منفعت خواهد داشت.

کلید واژه ها: تاکسی دوگانه سوز، گاز طبیعی فشرده، آلاینده، روش معادل یکنواخت سالانه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison for Private and Social Analysis of Dual Consumption Automobiles Case Study:Taxies in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khodaparast Mashhadi
  • Nasim Arabian

چکیده [English]

University of Mashhad

Abstract
This research is an attempt to study the economics of replacing the gasoline burning taxies with dual “gas-gasoline” burning taxies by analyzing the private and social benefits resulted by this replacement of fuel consumption. For this end a sample of Mashhad taxies with 423 taxies under study has been taken and the required information about the costs and benefits of this replacement has been obtained via questionnaire and the Equivalent Uniform Annual Method has been employed for analyzing the collected data. The results of this research indicate that in 1388 the replacement of gasoline burning taxies with dual” gas-gasoline” burning taxies in private analysis have an interest as big as 2281700 Rials annually and in social analysis (with the assumption of having raise in the number of gas stations and arrive opportunity cost premised zero) an interest as big as 2757512 Rials is earned.

Key words: Dual” gas-gasoline” taxies, Compressed natural gas, Emissions, Equivalent Uniform Annual method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual” gas-gasoline” taxies
  • Compressed natural gas
  • Emissions
  • Equivalent Uniform Annual method
CAPTCHA Image