شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان

ولی محمد فائز؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ محمد شریف کریمی؛ جمال فتح اللهی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، ، صفحه 212-240

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73162.1080

چکیده
  چکیده مناطق روستایی به‌عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می‌شوند که از جایگاه ویژه‌ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست‌گذاران است و اولویت برنامه‌های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی‌شود. ...  بیشتر

تخمین خط فقر در استان خوزستان (سالهای 1376 تا 1385)

سید مرتضی افقه؛ طلیعه قنواتی فر

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13680

چکیده
  چکیده نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در استان خوزستان طی سال‌های 1376 تا 1385 می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک‌های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی ...  بیشتر