نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در استان خوزستان طی سال‌های 1376 تا 1385 می‌باشد.
بدین منظور ابتدا با استفاده از تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک‌های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی استان خوزستان بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طی دوره زمانی مذکور خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی استان خوزستان از روندی افزایشی برخوردار بوده و این افزایش در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

کلید واژه ها: فقر، خط فقر، ماتریس عملکرد تغذیه ای، خوزستان.

طبقه بندی JEL:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Poverty Line Estimation in Khuzestan Province (1997-2006)

نویسندگان [English]

  • Morteza Afghah
  • Talieh Ghanavatifar

چکیده [English]

Abstract
Considering the importance of poverty in economic development issues and the necessity to study in this field the purpose of this paper is to estimate poverty line in Khuzestan province from 1997 to 2006. Therefore, by calculation of food matrix, the amount of received energy in different deciles has been measured and then the absolute poverty line for urban and rural areas based on calories has been estimated. The results revealed that during the mentioned period, absolute poverty line both in urban and rural areas has increased, but the increase in urban areas is more than the increase in rural areas.

Keywords: Poverty, Poverty line, Food matrix, Khuzestan.

JEL Classification: CO2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Poverty line
  • Food matrix
  • Khuzestan
CAPTCHA Image