تخمین خط فقر در استان خوزستان (سالهای 1376 تا 1385)

سید مرتضی افقه؛ طلیعه قنواتی فر

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13680

چکیده
  چکیده نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در استان خوزستان طی سال‌های 1376 تا 1385 می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک‌های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی ...  بیشتر