مقایسه اثر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد اقتصادی

مهیندخت کاظمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سعید سبزه محمدیه

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13735

چکیده
  چکیده هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه از طریق ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد آنهاست. این مقایسه از طریق تقسیم‌بندی کشورها به دو گروه کلی کشورهای درون‌گرا و برون‌گرای تجاری و چهار زیر گروه: کشورهای با سیاست کاملاً برون‌گرای تجاری، کشورهای ...  بیشتر