ارزیابی کارایی و روند رشد تغییرات بهره وری صنعت کاشی و سرامیک ایران

اصغر ابوالحسنی؛ صفر فرهنگ؛ علی زارع شاهی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13736

چکیده
  چکیده صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل نقش مهمی که در ایجاد اشتغال ایفا نموده از صنایع تولیدی مهم ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر ضعف کارایی شرکت‌های تولیدی در زمینه کاشی و سرامیک، ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، به کاهش کیفیت تولیدات آنها منجر شده و در نهایت بحران مازاد عرضه ...  بیشتر