بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهلا نیک روش

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.68848

چکیده
  در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان‎های ایران بررسی شود[1]. تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه‌ای  برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد در رتبه‎بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه‌جویی و تهران ...  بیشتر

نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت (به روش داده های تابلویی)

عطیه شارکیان؛ دکتر محمدرضا لطفعلی پور

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، ، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.49143

چکیده
  یکی از مسائل پیش روی جوامع جهانی در دهه های اخیر، مباحث مربوط به محیط زیست و عوامل تخریب آن است. آلودگی هایی که به تغییرات شدید آب و هوایی و گرم شدن کرۀ زمین منجر شده، نگرانی های زیادی را در سطح منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود محدودیت منابع و ضرورت توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه به مبحث کارایی به عنوان یک راه ...  بیشتر