کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی

علی فیروززارع؛ ناصر شاهنوشی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.39194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال‌های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال‌های مختلف استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش بیانگر لزوم بهره‌گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس ...  بیشتر

بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا)

محمدرضا محمدوندناهیدی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24078

چکیده
  بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا) محمد رضا محمدوند ناهیدی استادیار،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تبریز پریسا قلی پور فیضی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز تاریخ دریافت: 20/8/1391 تاریخ پذیرش: 21/11/1391 چکیده اقتصاد در ابعاد مختلف ...  بیشتر