معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

علی آزادی نژاد

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30542

چکیده
  معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) علی آزادی نژاد استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد  عباس عصاری آرانی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد اسفندیار جهانگرد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه اقتصاد تاریخ دریافت: 27/11/91 تاریخ پذیرش:19/6/92 چکیده تکنیک ...  بیشتر