نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

علی آزادی نژاد
استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد 
عباس عصاری آرانی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد
اسفندیار جهانگرد
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه اقتصاد

تاریخ دریافت: 27/11/91 تاریخ پذیرش:19/6/92

چکیده
تکنیک داده _ ستانده با سابقه طولانی، ابزاری مناسب برای هدف گذاری سیاست ها و شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد است. با شناسایی بخش های کلیدی می توان موتور توسعه و رشد اقتصاد را با توجه به رشدهای نامتوازن در چند بخش دنبال کرد. ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تهیه جدول داده _ستانده منطقه ای(استان) استفاده از روش‌های سهم مکانی می باشد. روش های سهم مکانی ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تبدیل می کند. سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ در تعدیل بخش های ضعیف ناتوان بوده و ضرایب فنی این بخش ها را نزدیک به ضرایب فنی ملی، برآورد می کند. نویسندگان مقاله روش جدید MFLQ ارائه می دهند که ضمن رفع ایراد روش AFLQ به شناسایی بخش های کلیدی استان خراسان رضوی کمک می کند. نتایج نشان می دهد روش AFLQ چهار بخش ضعیف استان خراسان رضوی را بخش کلیدی معرفی می نماید، ولی روش جدید MFLQ هیچ کدام از بخش های ضعیف استان، کلیدی تعیین نمی شوند؛ پس روش MFLQ نسبت به روش AFLQ برتری دارد.

کلید واژه ها: جدول داده- ستانده، روش سهم مکانی، شاخص انتشار، شاخص حساسیت.

طبقه بندی JEL: R12 , R15

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Introduction and Application of MFLQ Method Instead AFLQ Method for Creation of Regional Input - Output Table (a Case Study of Khorasan Razavi)

نویسنده [English]

  • Ali Azadinejad

چکیده [English]

The Introduction and Application of MFLQ Method Instead AFLQ Method for Creation of Regional Input - Output Table (a Case Study of Khorasan Razavi)

Ali Azadinejad
Assistant Professor, Ayatollah Haeri Maybod University
Abass Assari Arani
Assistant Professor at Department of Economics, Tarbiat Modares University
Esfandiar Jahangard
Assistant Professor at Department of Economics, Allameh Tabatabaee University

Abstract
Input - Output Technique with a long history could identify the key sectors of the economics. Identifying the key sector is the engine of development and economic growth due to the unbalanced growth. Application of the Location Quotient Method is the best way to create regional input- output table. The location quotient methods break the national technical coefficients and convert to regional technical coefficient. AFLQ method couldn't adjust the weak sector and this method is incomplete. This paper proposes the better method named MFLQ method. Four weak sector in AFLQ method are key sector but in MFLQ method aren’t; Then MFLQ method is better than AFLQ method.

Keywords: Input- output table, Location Quotient Method, Index of power of Dispersion, Index of Sensitivity of Dispersion

JEL: R12, R15

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input- output table
  • Location Quotient Method
  • Index of power of Dispersion
  • Index of Sensitivity of Dispersion
CAPTCHA Image