رابطه میان یکپارچگی کشور های اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه

صادق بافنده ایمان دوست؛ هانیه قانعی زارع

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.18183

چکیده
  سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه‌ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای ...  بیشتر