بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران)

حسین رجب پور؛ محمد ستاری‌فر

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43086

چکیده
  چکیده نسبت قابل توجه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه‌هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه‌ها و استفاده از آن‌ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ...  بیشتر