نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
نسبت قابل توجه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه‌هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه‌ها و استفاده از آن‌ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست‌یابی به کارایی و مزیت‌های رقابتی چندان موفق نبوده‌اند؛ با این‌وجود مزیت‌های حاصل از خوشه‌ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه‌ها با کارایی‌های بیرونی به رقابت‌پذیری آن‌ها کمک کرده است. همچنین دست‌یابی به کارایی‌های جمعی (که از دیگر مزیت‌های خوشه‌ای شدن است) از جمله راه‌های افزایش کارایی ‌آن‌ها دانسته شده است.

کلید واژه ها: کارایی بنگاه، خوشه‌های صنعتی، مزیت رقابتی، مدل الماس پورتر.
طبقه بندی JEL : D23, D62, D85, L22, O18

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation into Industrial Clusters’ Development Effect on Efficiency and Competitive Advantage of Small and Medium Enterprises (SMEs) Individual Study: Stone Processing Cluster of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hossein rajabpour
  • Mohammad Sattarifar

چکیده [English]

Abstract
A great portion of small and medium enterprises (SMEs) in economy of developing countries encourages economists to find methods to make these enterprises efficient, advantageous and using them in industrial and economic development. In this paper efficiency’s types (internal efficiency, external efficiency and collective efficiency) have been identified and Cluster organization as a way to improve efficiency and competitive advantage of small and medium enterprises (SMEs) and considered. In "Tehran stone processing cluster" cluster effects on efficiency and competitive advantage of this cluster enterprises is evaluated based on method of competitive advantage analysis (MCAA). This method is based on single-sample t-test and Porter's diamond model (PD). The result shows us those enterprises of stone processing cluster of Tehran are not so successful in achieving to competitive advantages and acceptable efficiency. However advantages of clustering compensate internal inefficiency by external efficiency which helps them stay competitive. Moreover the attainment to collective efficiency (which is assumed one of advantages of clustering) is assumed as one of methods of efficiency enhancement.

JEL Classification: D23, D62, D85, L22, O18

Keywords: enterprise efficiency, industrial cluster, Competitive advantage, Porter Diamond model

کلیدواژه‌ها [English]

  • enterprise efficiency
  • industrial cluster
  • Competitive advantage
  • Porter Diamond model
CAPTCHA Image