رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 223-245

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.32731

چکیده
  چکیده موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل ...  بیشتر

تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

صادق بختیاری؛ رزیتا مویدفر؛ علی سرخوش سرا

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43874

چکیده
  چکیده امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل‌شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج ...  بیشتر