تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای عضو اوپک

فائزه شادلو؛ طاهره آخوندزاده

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.72872

چکیده
  توسعه­اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت‌‌خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست‌‌های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در ...  بیشتر

بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران

سید محمد جواد رزمی؛ شراره کاوسی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43877

چکیده
  چکیده در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می‌‌تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان‌های کشور می‌پردازد. ...  بیشتر