نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی ارومیه

چکیده

توسعه­اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت‌‌خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست‌‌های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه­اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم­یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه‌‌گیری توسعه­اقتصادی؛ تولیدناخالص‌‌داخلی‌‌سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می­باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می‌‌باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابطـه معکوس میـان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی‌‌هـای سیاسـی موجود در کشورهای نفت­خیز اوپک است. وجود ارتبـاطی مثبـت و مسـتقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیقـی بـه یک سطح ایده‌‌ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهادهـای اساسـی را بـرای نیـل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و تـا حـد امکـان تمرکـزشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Economic Development, Education and Gender Equality on Democracy index Among the OPEC countries

نویسندگان [English]

  • faezeh shadlu
  • tahereh akhoondzadeh

Islamic Azad University, Urmia

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Democracy is one types of sovereignty, and its specific aspect is the formal declaration of the principle of the affiliation of a minority with the majority and the recognition of the freedom and the equal rights of individuals and citizens (Alem, 1996: 293). Since Pericles defined it as "the sovereignty of the people", until today that its consolidation and development in various western schools of thoughts, especially in the United States, is considered as the basic and specialized duty of the government, democracy has gone through major changes. As a result, it could not be studied separately from the economic and social conditions, and the actual and practical situation of society should be taken into consideration. In the final analysis, any democratic structure or system, as a form of political organization of community, serves as a certain mode of production and is determined by it. The theme and form of democracy have been evolved throughout history and has, always and completely, been closely dependent on the related socio-economic formations.
In general, democracy is a form of governing that its power source is people, in which the choices of rulers are with the people and government affairs directly or indirectly governed by the people themselves. Economic development and political structure are closely interconnected. The success and duration of every political structure, whether totalitarian or democratic, depends on economic development, economic efficiency, and the quality of the government's economic policies. Real democracy could not be achieved without the equal participation of women in all institutions as well as proper access to education.
Methodology
This study seeks to examine the impact of economic development, education, and gender equality on democracy among a selection of OPEC countries, including Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Venezuela, Qatar, United Arab Emirates, and Algeria, in over 2006-2016 using the generalized method of moments (GMM).
The Democracy Index of the Economist Information Unit (EIU), annually shows a general picture of the state of democracy in the world; this index is based on 60 indicators grouped in five different categories measuring election method, pluralism, civil liberties political participation, and political culture. This index covers a range of 1-10 and categorizes countries as one of the four regime types: full democracies (8-10), flawed democracies (6-7/9), hybrid regimes (4-5/9), and authoritarian regimes (less than 4).
The Human Development Index (HDI) measures the average achievements in a country in three basic dimensions: health, education, and income. The indicators of these three dimensions are calibrated and combined to generate an HDI score between zero and one.
In addition, the percentage of enrollment in primary School (SC) is used as a measure of education. Gender equality is calculated by the percentage of women labor force (LA), the political participation of women in the National Parliament (SE), and the Gender Development Index (GDI).
 
Results and Discussion
According to the model estimation results, from the indices measuring economic development, namely GDP per capita and energy use, the former has a negative relationship with democracy while the latter has a positive link with democracy. Negative and meaningfulness of GDP per capita indicate that there is an inverse relationship between oil revenues and the level of democracy and political freedoms in oil-rich countries, as demonstrated by researchers like Friedman (2006) and Wacziarg (2011). In other words, based on these studies and the results of present study, it can be stated that by increasing oil revenues, the level of democracy in oil-rich countries has been reduced. As a result, there is a negative impact on the quality of people’s lives and their social welfare.
The positive sign of energy use per capita, as an indicator of consumerism as well as a criterion for increasing economic growth, reflects the fact that people in oil-rich countries, who have a strong tendency to taking advantage of the modern features of the civilized world and are obsessed with new (and probably high-consumption) goods, may welcome democracy as a new commodity. Education also has the task of preparing students for the citizenship of the international community. The more foundation of democracy is been valued at the elementary education, the more the child will be prepared to accept a democratic society. Consequently, the government have to move in the same direction and respond to a generation that has been taught with the principles of democracy from their childhood.
There is also a positive relationship between democracy and women's political participation. On the one hand, the real democracy is not realized without full and equal participation of women in all institutions. On the other hand, women’s equal rights in public and political life will fully be recognized just in the presence of democracy.
What is evident in the current study is that all of the studied countries have been able to achieve the indicators to some extent by reaching an acceptable level of human and economic development over the studied years. Existence of a positive relationship between some of the above-mentioned factors suggests that the aforementioned countries should create necessary conditions and fundamental institutions to materialize democracy-related goals and public participation, and reduce their focus on oil revenues as much as possible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Economic Development
  • Gender Equality
  • Education
  • Panel Data
[1] Abu-Ghaida, D. & S. Klasen. (2004). The Costs of Missing the Millennium Development Goal on Gender Equity. World Development, 32(7): 1075-1107.
[2] Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., and Yared, P. (2005). From Education to Democracy? The American Economic Review, 95(2): 44-49.
[3] Alem, A. (1996). The Foundations of Political Science, Tehran, Ney Journal, (in Persian).
[4] AliMoradi Afshar, P., Sadeghi, K., Pourabdollahan Kovich, M., Mohammadzadeh, P., & Karimi, Z. (2017). The Impacts of Effective Economic Factors on Democracy in Developing Countries: A Spatial Econometric Approach. Quantitative Economics Research 14 (1), 119-142, (in Persian).
[5] Ashrafzadeh, H., & Mehregan, N. (2014). Econometric panel data, Tehran, Cooperative Research Institute of Tehran University, (in Persian).
[6] Balaev, M. (2014). Improving models of democracy: The example of lagged effects of economic development, education, and gender equality. Social Science Research 46 (2014) 169–183
[7] Baliamoune-Lutz, M. & M. McGillivray. (2007). Gender Inequality and Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa and Arab Countries. University of North Florida and United Nation University.
[8] Chong, A. and Gradstein, M. (2009), Education and Democratic Preferences, Inter-American Development Bank, Research Department Working Papers; 684.
[9] Cuaresma, J. C. and Oberdabernig, D. A. (2014). Education and the Transition to Sustained Democracy, University of Economics and Business, Department of Economics, Working Paper No. 170.
[10] Friedman, T. (2006). The First Law of Petropolitics. Foreign Policy, 154, 28– 39
[11] Ghaderi, H. (2008). Political Thoughts in the Twentieth Century, Tehran, Sadegh Journal, (in Persian).
[12] Heo, J. & H. Huhm. (2015) Political Culture and Democratic Consolidation in South Korea Asian Survey, 54(5):918-940
[13] Imandost, S., Montazeri, S., & Paydar, R. (2013). The relationship between Democracy and Human Development among OPEC countries, Journal of Economic and Regional Development, New chapter, No. 5, (in Persian).
[14] Jamali, H., & Zolfaghari, V. (2015). Political Economy, Development and Democracy in Brazil (1960-2011), Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, chapter 7, No. 4, pp. 104-73, (in Persian).
[15] Jones, W. (2001). The Sovereigns of Political Thought, Translator Ali Ramin, Tehran, Amir Kabir, Fifth Edition, (in Persian).
[16] Leftwich, A. (1999). Democracy and Development. Translators Ahmad Aliglian and Afshin Khakbaz, Published by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, First Edition, Tarh e No journal, (in Persian).
[17] Mehrabani, V., Jahangard, E., Misaghifar, E., & Nouri, M. (2016). The Effect of Official Education on Democracy in OPEC Selected Countries and the Organization for Economic Co-operation and Development, Quarterly Journal of Public Policy, second chapter, No. 4, pp. 145-127, (in persian).
[18] Pakniya, M. (2004). The Effective Variables on Democracy Growth, Law and Politics Research, 10: 75-47, (in Persian).
[19] Sadeghi, K., Pourabdallahan Kovich, M., Mohammadzadeh, P., Karimi, Z., Ali Moradi Afshar, P. (2016). Investigating the spatial effects of geographical distance and foreign trade on democracy in selected Islamic countries: spatial econometric approach. Quarterly Journal of Applied Theories Economics, 3(2): 120-101, (in Persian).
[20] Sadeghi, K., Pourabdallahan Kovich, M., Mohammadzadeh, P., Karimi, Z., Ali Moradi Afshar, P. (2017). The study of the convergence of democracy in developing countries using the spatial econometric approach. Quarterly Journal of Economical Modeling, No.4, 95-114, (in Persian).
[21] Sajedi, A. (2010). Barriers to Democracy Development in the Middle East. Quarterly Journal of Political Studies, second Year, No. 8, (in Persian).
[22] Salimi, F., Akhondzadeh, T., & Samei, G. (2013). " generalized Method of Moment " for Panel Data and "Sargan Test", International Conference on Political and Economic Epic, (in Persian).
[23] Sen, A. (2003). Development as Freedom. Translator Vahid Mahmoodi, published by Management faculty of Tehran University, Tehran, (in Persian).
[24] Shafiq, M. N. (2010). Do Education and Income Affect Support for Democracy in Muslim Countries? Evidence from the Pew Global Attitudes Project, Economics of Education Review, 29: 461–469.
[25] Spierings, N., Smits, J., Verloo, M., 2009. On the Compatibility of Islam and Gender Equality Effects of Modernization, State Islamization, and Democracy on Women’s Labor Market Participation in 45 Muslim Countries , 90:503–522
[26] Tasdighi, B., & Mehrara, M. (2004). Gender and Development in the Middle East and North Africa. Research Deputy, Office of Economic Research. No. 7016, (in Persian).
[27] Vollmer, S. Ziegler, M. (2009). Does Democracy Fulfill its Constructive Political Institutions and Human Development? Policy Research working paper 4818
[28] Wacziarg, R. (2011). The First Law of Petropolitics. Economica, The London School of Economics and Political Science, 1-17
[29] Zamani, H. (2004). Democracy and Sustainable Economic Development, Iran's Experience, (in Persian).
CAPTCHA Image