ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار

آمنه زارع؛ مسعود همایونی فر؛ محمد جواد رزمی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 162-190

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44610

چکیده
  چکیده امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ...  بیشتر

بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50864

چکیده
  در سال‌های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم‌ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش‌های اندازه‌گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می‌باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان‌های خراسان پرداخته شده است. ...  بیشتر