تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی)

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43929

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره‌ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه‌شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به‌عنوان متغیرهای اندازه‌گیری ICT استفاده شده است. هم‌چنین، با استفاده از روش ...  بیشتر