تحلیل ساختار فضایی فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ایران

نادر مهرگان؛ یونس تیموری

دوره 24، شماره 13 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/erd.v24i14.64942

چکیده
  این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان‌های مختلف می‌پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به‌منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان‌های ایران ...  بیشتر