برنامه‌ریزی راهبردی ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در راستای تأمین نیازهای بخش عمومی شهری با استفاده از تحلیل SWOT(مطالعه موردی شهر اصفهان)

مهدی طغیانی دولت آبادی؛ آرزو آذری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.59948

چکیده
  شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می‌کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری‌های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می‌تواند به ...  بیشتر