عدالت و جرائم اجتماعی؛ شواهدی از استان های ایران

حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.67307

چکیده
  جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری­های اقتصادی و توزیع­های غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص‌های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می­افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان­ها مانند ...  بیشتر