نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد،

چکیده

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری­های اقتصادی و توزیع­های غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص‌های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می­افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان­ها مانند ضریب جینی و شاخص­های توزیع بودجه دولتی میان استان­ها مانند شاخص‌های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه‌ شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می‌شود. بررسی فرضیه‌ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص­های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی­دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی­دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی­دار است. نتایج نشان می­دهد که برای کاهش جرم و آسیب­های اجتماعی باید از سیاست­های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص­های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Justice and Social Crimes; Some Evidence from Iran's Provinces

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • masoume Rouzbahani 2

1 Faculty Member, Department of Economics, Yazd University

2 MSc in Economics, Yazd University

چکیده [English]

Introduction
The main keys that influence crime rates are examined from two economic and sociological points of view. Preventing crime is one of the requirements of any healthy society. Economic inequalities and unfair distribution can be the main reasons of crimes. The complexity of the relationship between justice and fairness on the one hand and the indicators of the distribution of economic benefits from the other hand admit the essentiality of the examining relationship between income inequality and crime rates. Recent researches have shown that income inequalities and economic discrimination are among the top priority factors that affect social crimes. This research studies the effect of various economic justice indicators on crime rates in the provinces of Iran.
 
Theoretical frame work
Studies show that the economic situation has significant effects on individual activities, including crime. In addition, the feeling of being deprived of success and exacerbating this feeling in relation to successful people (the existence of inequality) can be a source of criminal behavior (Stolzenberg et al., 2006).
People who are frustrated by their failures in their community become more annoying when confronted with successful people around them. According to this theory, poor people in a situation of high inequality are more likely to commit criminal acts (Enamorado, et al., 2016).
The sense of deprivation can be due to various factors such as belonging to an ethnic minority, Ethnic heterogeneity, or income inequality. Runciman& Runciman, (1966) argues in the theory of relative deprivation that income inequality has created a sense of expropriation in one person and increases injustice, thereby increasing the amount of crime committed by increasing inequality of income (Rufrancos et al., 2013). Economic and social inequalities increase the crime rate by weakening social integration and increasing the social class gap (Wilkinson & Pickett, 2010).
Methodology
Choe (2008) shows that the amount of crime in the past period has a great effect on the crimes of the current period. Therefore, to test the hypotheses, the GMM Arellano and Bond (1991) method is used to estimate the model. The following models are estimated for 28 provinces of Iran during the period 2000-2015.
        (1)
           (2)
         (3)
          (4)
Where  is the number of crimes divided by province population,  represents the Gini coefficient,  is discrimination indicator from a capacity viewpoint,  is discrimination indicator from a need viewpoint and  is the average of  and .
Economic discrimination index is the province's current and capital government budget divided by the capacity share (population, value-added, and area), and share of needs (unemployment rate, illiteracy rate, and life expectancy) of each province[1].  expresses the unemployment rate,  is per capita GDP,  is government size (division of provincial government expenditures on provincial GDP)  
and  is the urbanization rate (urban population divided by the total population).
 
Results and Discussion
The results of the estimation of regression models are presented in Table 1.
 
Table 1: Regression coefficients by two stage stepwise generalized moments





Model/Variable


1


2


3


4




Gini coefficient


10.838***

 
 
 



0.000

 
 
 



Capacity Discriminative Index

 

8.343***

 
 


 

0.000

 
 



Need Discrimination Index

 
 

8.035***

 


 
 

0.000

 



Total index of discrimination

 
 
 

9.702***



 
 
 

0.000




Unemployment rate


0.727***


0.581***


0.746***


0.552***




0.001


0.002


0.000


0.005




GDP per capita


150.871***


118.595***


160.182***


117.769***




0.000


0.000


0.000


0.000




Government Size


-0.83


-0.115***


-0.099***


-0.113***




0.064


0.000


0.000


0.000




Urbanization rate


1.153***


1.443***


1.324***


1.433***




0.000


0.000


0.000


0.000




CRIME (t-1)


0.562***


0.506***


0.523***


0.508***




0.000


0.000


000/0


0.000




Sargan chi-2


24.408


26.929


25.391


27.310





*** is 99% significance level and the values inside
 
The results indicated in Table 1 show that the effect of all indicators of economic inequality on crime is positive and significant. The effect of the unemployment rate and GDP per capita on crime is positive and significant in all four estimated models. The effect of government size on the crime rate is negative and significant in models 2-4. That means government spending has been increasing welfare and reducing inequality. The impact of urbanization rates on crime in all models is positive and significant. Results show that the impact of migrations to cities and the marginalization of households increase crime. The causality test also shows that all indicators of economic inequality are the statistical cause of crime, but there is no inverse relationship.
 
Conclusions and Suggestions
The results show that there is a statistically significant relationship between crime and economic inequalities. Also, causality shows that in addition to statistical relationship, causality relationship also exists. Hence, reducing income inequality and economic discrimination is needed to reduce crime. Economic discrimination of government spending can also increase the rate of crime in the provinces. Therefore, governments should realize that the discriminatory spending of governments, in needs and talents viewpoint, can in addition to slow down economic progress, lead to social harms.
The results show that government size had a negative impact on the crime rate. The relationship between unemployment and crime also indicates the importance of reducing unemployment in reducing crime rates. It seems that the positive relationship between economic growth and the crime rate was due to an increase in crime benefits because of rising incomes, and because the wealthy regions are due to the opportunities available for theft (which constitute a large amount of total crime) will attract more criminals (Khan et al., 2015). Finally, increasing the urbanization rate increases the crime rate. Immigration and marginalization of cities seem to have a damaging effect on the health of the community.



[1]. See Ezzati (2013) for further study on this index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic inequality
  • Crime
  • Panel Data
  • Iran’s provinces
شهبازی، نجفعلی، صادقی، بهروز، موسوی، علیرضا. (1390)، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت اجتماعی. فصلنامه آفاق امنیت، شماره 12، 199-125.
فرهمند، شکوفه، صفاری، بابک، موسوی، وجیهه. (1395). تحلیل فضایی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرایم در استان‌های ایران با تأکید بر مهاجرت (1390-1385). تحقیقات اقتصادی، شماره 1، 138-117.
حسینی‌نژاد، مرتضی. (1384). بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی: مورد سرقت. مجله برنامه‌وبودجه، شماره (95)، 81-35.
صادقی، حسین، شقاقی‌شهری، وحید، اصغرپور، حسین. (1383). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره (68)، 90-63.
عباسی‌نژاد، حسین، صادقی، مینا، رمضانی، هادی. (1393). بررسی رابطه جرائم اجتماعی و متغیرهای اقتصادی در ایران. فصلنامه برنامه‌وبودجه، شماره (3)، 91-69.
عزتی، مرتضی. (1392). تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 3، 102-77.
مداح، مجید. (1388). تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم (سرقت) در سطح استان‌های کشور. پژوهشنامه اقتصادی، شماره (3)، 323-303.
مهرگان، نادر، گرشاسبی فخر، سعید. (1390). نابرابری درآمد و جرم در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره (4)، 125-109.
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In The Economic Dimensions of Crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan UK.
Brush, J. (2007). Does income inequality lead to more crime? A comparison of cross-sectional and time-series analyses of United States counties. Economics letters, 96(2), 264-268.
Chintrakarn, P., & Herzer, D. (2012). More inequality, more crime? A panel cointegration analysis for the United States. Economics Letters, 116(3), 389-391.
Choe, J. (2008). Income inequality and crime in the United States. Economics Letters, 101(1), 31-33.
Demombynes, G., & Özler, B. (2005). Crime and local inequality in South Africa. Journal of Development Economics, 76(2), 265-292.
Enamorado, T., Lopez-Calva, L. F., Rodriguez-Castelan, C., & Winkler, H. (2016). Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war. Journal of Development Economics, 120, 128-143.
Engelen, P. J., Lander, M. W., & van Essen, M. (2016). What determines crime rates? An empirical test of integrated economic and sociological theories of criminal behavior. The Social Science Journal, 53(2), 247-262.
Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). Inequality and violent crime. The journal of Law and Economics, 45(1), 1-39.
Harer, M. D., & Steffensmeier, D. (1992). The differing effects of economic inequality on black and white rates of violence. Social Forces, 70(4), 1035-1054.
Hipp, J. R., & Kane, K. (2017). Cities and the larger context: What explains changing levels of crime?. Journal of criminal justice, 49, 32-44.
Hsieh, C. C., & Pugh, M. D. (1993). Poverty, income inequality, and violent crime: a meta-analysis of recent aggregate data studies. Criminal Justice Review, 18(2), 182-202.
Kelly, M. (2000). Inequality and crime. Review of Economics and Statistics 82,
530–539.
Kennedy, B. P., Kawachi, I., Prothrow-Stith, D., Lochner, K., & Gupta, V. (1998). Social capital, income inequality, and firearm violent crime. Social science & medicine, 47(1), 7-17.
Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The socio-economic determinants of crime in Pakistan: New evidence on an old debate. Arab Economic and Business Journal, 10(2), 73-81.
Pare, P. P., & Felson, R. (2014). Income inequality, poverty and crime across nations. The British journal of sociology, 65(3), 434-458.
Patterson, E. B. (1991). Poverty, income inequality, and community crime rates. Criminology, 29(4), 755-776.
Pease, K. (2001). Distributive justice and crime. European Journal on Criminal Policy and Research, 9(4), 413-425.
Rufrancos, H., Power, M., Pickett, K. E., & Wilkinson, R. (2013). Income Inequality and Crime: A Review and Explanation of the Timeâ series Evidence. Sociology and Criminology-Open Access.
Saridakis, G. (2004). Violent crime in the United States of America: a time-series analysis between 1960–2000. European Journal of Law and Economics, 18(2), 203-221.
Scorzafave, L. G., & Soares, M. K. (2009). Income inequality and pecuniary crimes. Economics Letters, 104(1), 40-42.
Sharma, S. (2015). Caste-based crimes and economic status: Evidence from India. Journal of comparative economics, 43(1), 204-226.
Stolzenberg, L., Eitle, D., & D'Alessio, S. J. (2006). Race, economic inequality, and violent crime. Journal of Criminal Justice, 34(3), 303-316.
Thorbecke, E., & Charumilind, C. (2002). Economic inequality and its socioeconomic impact. World Development, 30(9), 1477-1495.
Wilkinson, R., Pickett, K. (2010). The Impact of Income Inequalities on Sustainable Development in London. Sustainable Development Commission.
Wilson, M., & Daly, M. (1997). Life expectancy, economic inequality, homicide, and reproductive timing in Chicago neighbourhoods. BMJ: British Medical Journal, 314(7089), 1271.
United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.
CAPTCHA Image