مقایسه اثر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های ساختمانی کلان‌شهرهای تهران و مشهد

سعید داراب؛ ملیحه حدادمقدم؛ پدرام داودی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 269-300

https://doi.org/10.22067/erd.2021.69188.1019

چکیده
  چکیده بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه‌ای که در اقتصاد شهری ایفا می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه‌های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین‌کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین‌رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت‌های بخش ساختمان در کلان‌شهرهای مشهد و تهران پرداخته می‌شود. به علت تعدد متغیرهای ...  بیشتر