مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403
Acs, Z. J., & Varga, A. (2005). Entrepreneurship, agglomeration, and technological change. Small business economics, 24(3), 323-334. Acs, Z. J., Audretsch, D. B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2012). Growth and entrepreneurship. Small Business Economics, 39(2), 289-300. Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small business economics, 32(1), 15-30. Acs, Z. J., Desai, S., & Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, economic development, and institutions. Small business economics, 31(3), 219-234. Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2017). Institutions, entrepreneurship, and growth: the role of national entrepreneurial ecosystems. Available at SSRN 2912453. Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. Small Business Economics, 51(2), 501-514. Al-Gasaymeh, A., Almahadin, A., Alshurideh, M., Al-Zoubid, N., & Alzoubi, H. (2020). The role of economic freedom in economic growth: evidence from the MENA region. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(10), 759-774. Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological forecasting and social change, 102, 45-61. Asongu, S. A. (2014). Law, finance and investment: does legal origin matter in Africa? The Review of Black Political Economy, 41(2), 145-175. Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. Baumol, W. J., & Strom, R. J. (2007). Entrepreneurship and economic growth. Strategic entrepreneurship journal, 1(3‐4), 233-237. Behvar, S., Naderi, N., Fattahi, S. (2019). Economic Freedom and Innovative Entrepreneurial Activity. Innovation Management Journal, 8(2), 1-20. (In Persian) Bennett, D. L., & Nikolaev, B. (2019). Economic Freedom. Economic Freedom of the World, 199. Besley, T., & Ghatak, M. (2010). Property rights and economic development. In Handbook of development economics (Vol. 5, pp. 4525-4595). Elsevier. Bjørnskov, C., & Foss, N. (2013). How strategic entrepreneurship and the institutional context drive economic growth. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(1), 50-69. Bjørnskov, C., & Foss, N. J. (2008). Economic freedom and entrepreneurial activity: Some cross-country evidence. Public Choice, 134(3-4), 307-328. Bjørnskov, C., & Foss, N. J. (2016). Institutions, entrepreneurship, and economic growth: what do we know and what do we still need to know? Academy of Management Perspectives, 30(3), 292-315. Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (1998). What makes an entrepreneur? Journal of labor Economics, 16(1), 26-60. Bosma, N., Sanders, M., & Stam, E. (2018). Institutions, entrepreneurship, and economic growth in Europe. Small Business Economics, 51(2), 483-499. Boudreaux, C. J. (2014). Jumping off the Great Gatsby curve: how institutions facilitate entrepreneurship and intergenerational mobility. Journal of Institutional Economics, 10(2), 231-255. Boudreaux, C. J., & Nikolaev, B. (2019). Capital is not enough: opportunity entrepreneurship and formal institutions. Small Business Economics, 53(3), 709-738. Boudreaux, C., & Nikolaev, B. (2017). Entrepreneurial traits, institutions, and the motivation to engage in entrepreneurship. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 16427). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. Bowen, H. P., & De Clercq, D. (2008). Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort. Journal of International Business Studies, 39(4), 747-767. Bradley, S. W., & Klein, P. (2016). Institutions, economic freedom, and entrepreneurship: The contribution of management scholarship. Academy of Management Perspectives, 30(3), 211-221. Braunerhjelm, P., Acs, Z. J., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2010). The missing link: knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth. Small Business Economics, 34(2), 105-125. Braunerhjelm, P., Ding, D., & Thulin, P. (2018). The knowledge spillover theory of intrapreneurship. Small business economics, 51(1), 1-30. Bryman, A., & Cramer, D. (2012). Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 & 19: A guide for social scientists. Routledge. Carlsson, F., & Lundström, S. (2002). Economic freedom and growth: Decomposing the effects. Public choice, 112(3), 335-344. Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2008). The lag structure of the impact of business ownership on economic performance in OECD countries. Small Business Economics, 30(1), 101-110. Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2010). The impact of entrepreneurship on economic growth. In Handbook of entrepreneurship research (pp. 557-594). Springer, New York, NY. Chowdhury, F., Terjesen, S., & Audretsch, D. (2015). Varieties of entrepreneurship: institutional drivers across entrepreneurial activity and country. European Journal of Law and Economics, 40(1), 121-148. Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action. Journal of business venturing, 22(1), 50-76. Doran, J., McCarthy, N., & O’Connor, M. (2018). The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1442093. Dvouletý, O., Gordievskaya, A., & Procházka, D. A. (2018). Investigating the relationship between entrepreneurship and regional development: Case of developing countries. Journal of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 16. Grilo, I., & Thurik, R. (2005). Latent and actual entrepreneurship in Europe and the US: some recent developments. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(4), 441-459. Gwartney, J., & Lawson, R. (2009). Economic Freedom Dataset, published in Economic Freedom of the World: 2009 Annual Report. Gwartney, J., Lawson, R., & Norton, S. (2008). Economic freedom of the world: 2008 annual report. The Fraser Institute. Hall, J. C., & Sobel, R. S. (2008). Institutions, entrepreneurship, and regional differences in economic growth. Southern Journal of Entrepreneurship, 1(1). Heckelman, J. C. (2000). Economic freedom and economic growth: A short-run causal investigation. Journal of Applied Economics, 3(1), 71-91. Iamsiraroj, S. (2016). The foreign direct investment–economic growth nexus. International Review of Economics & Finance, 42, 116-133. Kacprzyk, A. (2016). Economic freedom–growth nexus in European Union countries. Applied Economics Letters, 23(7), 494-497. Klapper, L., Amit, R., & Guillén, M. F. (2010). Entrepreneurship and firm formation across countries. In International differences in entrepreneurship (pp. 129-158). University of Chicago Press. Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of financial economics, 82(3), 591-629. Krasniqi, B. A., & Desai, S. (2016). Institutional drivers of high-growth firms: country-level evidence from 26 transition economies. Small Business Economics, 47(4), 1075-1094. Lepojevic, V., Djukic, M. I., & Mladenovic, J. (2016). Entrepreneurship and economic development: A comparative analysis of developed and developing countries. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 17-29. Levie, J., & Autio, E. (2011). Regulatory burden, rule of law, and entry of strategic entrepreneurs: An international panel study. Journal of Management Studies, 48(6), 1392-1419. Levie, J., Autio, E., Acs, Z., & Hart, M. (2014). Global entrepreneurship and institutions: an introduction. Small business economics, 42(3), 437-444. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 407-437. McMullen, J. S., Bagby, D. R., & Palich, L. E. (2008). Economic freedom and the motivation to engage in entrepreneurial action. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5), 875-895. Minniti, M. (2008). The role of government policy on entrepreneurial activity: productive, unproductive, or destructive? Entrepreneurship theory and Practice, 32(5), 779-790. Minniti, M., & Lévesque, M. (2008). Recent developments in the economics of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6), 603-612. Mohammadzadeh, Y., Hekmati Farid, S., Miraliashrafi, K. (2016). The effect of economic freedom on entrepreneurship development in selected countries. Journal of Entrepreneurship Development, 9(2), 357-376. )In Persian( Nadiri, M., mohammadi, T. (2011), Estimating an Institutional Structure in Economic Growth Using GMM Dynamic Panel Data Method, Economic Modeling, 5(15), 1-24. (In Persian) North, D. C. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge university press. North, D. C. (1994). Economic performance through time. The American economic review, 84(3), 359-368. Nyström, K. (2008). The institutions of economic freedom and entrepreneurship: evidence from panel data. Public choice, 136(3-4), 269-282. Román, C., Congregado, E., & Millán, J. M. (2013). Start-up incentives: Entrepreneurship policy or active labour market programme? Journal of Business Venturing, 28(1), 151-175. Romer, D. (2018). Advanced macroeconomics. Mcgraw-hill. Saunoris, J. W., & Sajny, A. (2017). Entrepreneurship and economic freedom: cross-country evidence from formal and informal sectors. Entrepreneurship & Regional Development, 29(3-4), 292-316. Sautet, F. (2013). Local and systemic entrepreneurship: Solving the puzzle of entrepreneurship and economic development. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), 387-402. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (1912/1934). Transaction Publishers. –1982.–January, 1, 244. Schwab, K., & Sala-i-Martín, X. (2016). The global competitiveness report 2013–2014: Full data edition. World Economic Forum. Sergi, B. S., Popkova, E. G., Bogoviz, A. V., & Ragulina, J. V. (2019). Entrepreneurship and economic growth: the experience of developed and developing countries. In Entrepreneurship and Development in the 21st Century. Emerald publishing limited. Simón-Moya, V., Revuelto-Taboada, L., & Guerrero, R. F. (2014). Institutional and economic drivers of entrepreneurship: An international perspective. Journal of Business Research, 67(5), 715-721. Stam, E., & Van Stel, A. (2011). Types of entrepreneurships and economic growth. Entrepreneurship, innovation, and economic development, 78-95. Stam, E., Hartog, C., Van Stel, A., & Thurik, R. (2011). Ambitious entrepreneurship, high-growth firms and macroeconomic growth. The dynamics of entrepreneurship: Evidence from global entrepreneurship monitor data, 231-249. Urbano, D., & Alvarez, C. (2014). Institutional dimensions and entrepreneurial activity: an international study. Small business economics, 42(4), 703-716. Urbano, D., Aparicio, S., & Audretsch, D. (2019). Twenty-five years of research on institutions, entrepreneurship, and economic growth: what has been learned? Small Business Economics, 53(1), 21-49. Valliere, D., & Peterson, R. (2009). Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries. Entrepreneurship & Regional Development, 21(5-6), 459-480. Van Stel, A., Carree, M., & Thurik, R. (2005). The effect of entrepreneurial activity on national economic growth. Small business economics, 24(3), 311-321. Van Stel, A., Storey, D. J., & Thurik, A. R. (2007). The effect of business regulations on nascent and young business entrepreneurship. Small business economics, 28(2-3), 171-186. Venkataraman, S. (2019). The distinctive domain of entrepreneurship research. In Seminal ideas for the next twenty-five years of advances. Emerald Publishing Limited. Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small business economics, 13(1), 27-56. Wennekers, S., Van Wennekers, A., Thurik, R., & Reynolds, P. (2005). Nascent entrepreneurship and the level of economic development. Small business economics, 24(3), 293-309. Wiseman, T., & Young, A. T. (2013). Economic freedom, entrepreneurship, & income levels: some US state-level empirics. American Journal of Entrepreneurship, 6(1), 104-125.

چکیده
    بیشتر