نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گنبد کاووس

2 استادیار، گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص‌های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه‌ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می‌شود. هدف مقاله حاضر، ارزیابی چگونگی و میزان تاثیرگذاری شاخص‌های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت‌های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برآورد گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که تاثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تاثیر متفاوت هزینه‌های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه‌براین، نتایج نشان داد که تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال‌توسعه منفی و معنادار بوده است. در نتیجه، به‌منظور ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب برای توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه، سیاستگذاری دولت‌ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای‌ باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها، انعطاف در قوانین در بازار کار ، استقلال دستگاه قضایی و نهایتا کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The interaction of economic freedom and entrepreneurship on economic growth in selected countries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohammadi Khyareh 2
  • Reza Mazhari 2

2 Assistant Professor, Department of Administrative and Economic Sciences, Gonbad Kavous University

چکیده [English]

This study investigates the interaction of indicators of economic freedom (rule of law, government size, regulatory efficiency and open markets) and entrepreneurship on economic growth in a sample of 66 selected developing and developed countries for the period 2010-2018. The purpose of this article is to evaluate how and to what extent freedom indicators affect the economic growth of selected countries through entrepreneurial activity channels. The research model is estimated using panel data and the generalized method of moments (GMM). The results show that the interaction between entrepreneurship and overall economic freedom, rule of law, regulatory efficiency, and open markets are positive and significant for the economic growth in two groups of selected countries. These results indicate that a higher degree of economic freedom can lead to higher economic growth through increased entrepreneurial activity. In addition, the interaction between entrepreneurship and government scale in developed countries is positive, while in developing countries it is not significant, which indicates that different government expenditures have different effects on economic growth. Furthermore, the results show that the impact of entrepreneurship on economic growth in developed countries is positive and significant, while in developing countries it is negative and significant. Therefore, in order to create a favorable business environment for the development of entrepreneurial activities, the government must formulate appropriate laws to promote investment, encourage foreign investment, reduce tariffs and eliminate non-tariff barriers. Reducing government intervention in the banking system, lowering the income tax rate for individuals and companies, the flexibility of labor market laws, judicial independence, and ultimately reducing corruption are other necessary measures to pave the way for the development of enterprises and entrepreneurial activities, thereby improving and promoting the economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Freedom
  • Rule of Law
  • Government size
  • Regulatory Efficiency
  • Open Markets