نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده:
امروزه اطلاعات نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می‌کند، بطوریکه استفاده ازفنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) سبب تغییر فرآیندهای کاری و شیوه‌های زندگی و فعالیت افراد شده و از طریق فراهم آوردن ابزارهای ارزان و کارا می‌توانند فرآیند توسعه کشورها را سرعت بخشند.
در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده در استفاده از تکنولوژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بین کشورهای آسیایی منتخب طی دوره زمانی 2005-2000 می باشد. برای این منظور، از تکنیک داده‌های تابلویی استفاده شده است.
یافته‌های تجربی تحقیق نشان می دهد که تفاوتهای منطقه‌ای و جغرافیایی بهمراه برخی از شاخص‌های توسعه‌ای می‌توانند تا حدود زیادی وجود تفاوت در میزان استفاده از ICT را در کشورهای مورد مطالعه توضیح دهند.

واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورهای آسیایی، داده‌های تابلویی

طبقه بندی JEL : O53, O33, C23

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Developmental Indicators on ICT Use in Selected Asian Countries

چکیده [English]

Abstract
Nowadays information plays an important role in the development process of societies so that the usage of related technologies such as ICT can speed up this process by preparing cheap and effective instruments and changing working and living styles. The aim of this paper is to investigate the main determinants of information and communication technology (ICT) adoption in 18 selected Asian countries from 2000 to2005. For this purpose, panel data technique has been used. The empirical results show that regional and geographical differences towards cultural-social ones with some major development variables could explain ICT usage inequalities in studied countries.

Key Words: Panel data, Asian countries, Information and Communication Technology

Jel classification: O53, O33, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panel data, Asian countries
  • Information and Communication Technology
CAPTCHA Image