مقالات پژوهشی
مطالعه تأثیر شاخص‌های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs.) در بین کشورهای منتخب آسیایی

Hossein Aیgharpur؛ Parviz Mohamadzadeh؛ Salar Jalilpoor

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13673

چکیده
  چکیده: امروزه اطلاعات نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می‌کند، بطوریکه استفاده ازفنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) سبب تغییر فرآیندهای کاری و شیوه‌های زندگی و فعالیت افراد شده و از طریق فراهم آوردن ابزارهای ارزان و کارا می‌توانند فرآیند توسعه کشورها را سرعت بخشند. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده در استفاده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل‌های سواری (مورد مطالعه: تاکسی های شهر مشهد)

مهدی خداپرست مشهدی؛ نسیم عربیان

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13675

چکیده
  چکیده این مقاله درصدد آن است که با تحلیل منافع خصوصی و اجتماعی ناشی ازجایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزینی، اقتصادی بودن این جایگزینی را بررسی کند. برای این منظور نمونه ای 423 موردی از تاکسی های شهر مشهد انتخاب شد و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز در مورد هزینه‌ها و درآمدهای این جایگزینی گردآوری گردید. برای تحلیل ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل یکپارچگی میان دو کشور ایران و ترکیه

علیرضا شکیبائی؛ فاطمه کبری بطا؛ سمیه حیدرآبادی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13676

چکیده
  چکیده این مقاله پس ازبررسی وضعیت جمعیتی و اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه، دستاورد تجاری همگرایی اقتصادی این دو کشور را با یکدیگر و در قالب شکل گیری بلوک منطقه آسیای جنوب غربی مورد توجه قرار می دهد. در واقع، هدف اصلی مقاله، بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین دو کشور ایران و ترکیه است. براین اساس، مقاله ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی (طی دوره 1386-1382)

حمیده سلیمی فر؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدرضا شورورزی؛ سید سعید ملک‌الساداتی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13677

چکیده
  چکیده: هدف این مقاله بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروههای صنعتی استان خراسان رضوی و افزایش بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید در دوره 2003-2007 میباشد. به‌این منظور ابتدا به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهرهوری، اهمیّت بهرهوری و سابقۀ آن در آسیا پرداخته شده است. سپس به طور خلاصه، تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی بر GDP در اقتصاد باز: مطالعۀ موردی ایران

علی اکبر قلی زاده؛ جواد براتی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13678

چکیده
  چکیده این مطالعه اثر سرمایه گذاری مسکونی و سرمایه گذاری غیرمسکونی را بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1-1370 تا 4-1386 مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای اقتصاد باز است و خالص صادرات نقش مهمی در تغییرات تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، تمرکز این تحقیق بر تفاوت اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی توسعه پایدار از دیدگاه اقتصادی و محیطی با تمرکز بر جایگاه مسکن (نمونه موردی:‌ مسکن بافت قدیم شهر بوشهر)

مهران علی الحسابی؛ سید باقر حسینی؛ فاطمه نسبی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13679

چکیده
  چکیده رشد روز افزون جمعیت، استفاده بی رویه از منابع و آلودگی‌های محیط زیست، افکار عمومی را به توسعه پایدار توجه می‌دهد. مسکن از جمله محیط‌های ساخته شده است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و از نیازهای اصلی جامعه می‌باشد. در این مقاله از روش تحقیق استدلال منطقی و نمونه موردی استفاده شده و در آن، توسعه پایدار و جنبه‌های اقتصادی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تخمین خط فقر در استان خوزستان (سالهای 1376 تا 1385)

سید مرتضی افقه؛ طلیعه قنواتی فر

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13680

چکیده
  چکیده نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در استان خوزستان طی سال‌های 1376 تا 1385 می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک‌های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی ...  بیشتر