نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
این مقاله پس ازبررسی وضعیت جمعیتی و اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه، دستاورد تجاری همگرایی اقتصادی این دو کشور را با یکدیگر و در قالب شکل گیری بلوک منطقه آسیای جنوب غربی مورد توجه قرار می دهد. در واقع، هدف اصلی مقاله، بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین دو کشور ایران و ترکیه است. براین اساس، مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر و با سایر اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دوجانبه آنها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده-های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد متغیرهای مستقل درآمدسرانه و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی بین ایران و ترکیه را توجیه می کنند ، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دوجانبه میان دو کشور باشد. همچنین نتایج نشان می دهد این دو کشور نمی توانند با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی همگرایی مثبتی داشته باشند.

طبقه بندی JEL:F15,F36.

کلید واژه ها: یکپارچگی تجاری، تجارت دو جانبه، مدل جاذبه تعمیم یافته، داده های تابلویی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Trade Integration Between Iran & Turkey

نویسندگان [English]

  • Alireza Shakibaee
  • Fatemeh Kobra Bata
  • Somayeh Heydarabadi

چکیده [English]

Abstract
This paper after studying popularized and economic condition in Iran and Turkey, investigates economic integration trade result of the two countries together and with South West Asia region. in fact the main purpose of this paper is to investigate the trade potential and Its effects on increasing bilateral trade between Iran and Turkey.This paper aims to answer this question:
Could trade cooperation between Iran and Turkey and also with other members of South West Asia region lead to the increase of bilateral trade?
In order to answer this question, Generalized Gravity Model was used and it was estimated with Panel Data method. The results indicate that per capital income and geographical distance between them greatly justify economic cooperation between Iran and Turkey. This can lead to an increase in bilateral trade cooperation between two countries. The results also showed that two countries can not have integration with other South West Asia countries.

JEL Classification: F15, F36.

Keywords: Trade integration, Bilateral trade, Generalized Gravity Model, Panel Data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade integration
  • Bilateral trade
  • Generalized Gravity Model
  • Panel Data
CAPTCHA Image