نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

چکیده

چکیده:
هدف این مقاله بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروههای صنعتی استان خراسان رضوی و افزایش بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید در دوره 2003-2007 میباشد. به‌این منظور ابتدا به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهرهوری، اهمیّت بهرهوری و سابقۀ آن در آسیا پرداخته شده است. سپس به طور خلاصه، تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد مختلف بررسی شده و در ادامه پس از تخمین موجودی سرمایه به تفکیک گروههای صنعتی مورد بحث، به کمک برآورد یک مدل مناسب، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تابع کاب- داگلاس و دادههای تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که رابطه مثبت و معناداری بین افزایش موجودی سرمایه و بهرهوری نیروی کار و نیز بین افزایش موجودی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره مورد مطالعه وجود داشته است.

واژه‌های کلیدی: بهره وری جزئی- بهرهوری کل - موجودی سرمایه- نیروی انسانی- گروههای صنعتی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Capital Stock Increase on the Productivity Increase in Industrial Firms of Khorasan Razavi Province (2003-2007).

نویسندگان [English]

  • Hamideh Salimifar
  • Mostafa Salimifar 1
  • Mohammad Reza Shourvarzi 2
  • Saeed Malek sadati

1

2

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the relationship between capital stock and increasing the productivity of labor and total factor productivity (TFP) in industrial groups of Khorasan Razavi province from 2003 to 2007. In order to this first, the available literature in this area and the importance of productivity was reviewed, also the history of productivity in Asia and the situation of industry in Khorasan Razavi province was briefly studied from different aspects.
Then capital stock, labor force engaged in industrail groups of the province and labor and total productivity were introduced as the variables of the research. Finaly, after estimating the capital stock of the industrial groups that were specified using a proper model, the hypotheses of the research were tested with imploying panel data models. The obtained results show that there is a positive and statistical significant relationship between increasing capital stock and labor productivity and between capital stock and total factor productivity (TFP) in the period of study as well.

Key Words: Partial productivity, Total Factor productivity, Capital stock, Labor force, Industrial groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partial productivity
  • Total Factor productivity
  • Capital stock
  • Labor force
  • Industrial groups
CAPTCHA Image