نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
این مطالعه اثر سرمایه گذاری مسکونی و سرمایه گذاری غیرمسکونی را بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1-1370 تا 4-1386 مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای اقتصاد باز است و خالص صادرات نقش مهمی در تغییرات تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، تمرکز این تحقیق بر تفاوت اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی در اقتصاد باز و اقتصاد بسته معطوف می باشد. برای تعیین درجۀ اهمیت اجزاء تولید ناخالص داخلی در این تحقیق نیز همانند مطالعۀ& Bisping Patron (2008) از مدل VECM و تابع عکس العمل تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در اقتصاد بسته، اثرِ سرمایه گذاری غیرمسکونی بر تولید ناخالص داخلی بیشتر از اثرِ سرمایه گذاری مسکونی است. اما در اقتصاد باز، اثر سرمایه گذاری مسکونی افزایش یافته بطوریکه اثرِ آن بر GDP بیشتر از اثرِ سرمایه گذاری غیرمسکونی شده است. در هر دو مدل، اقتصاد باز و اقتصاد بسته، مصرف و مخارج دولت بیشترین اثر را بر تولید ناخالص داخلی داشته اند.

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری مسکونی، اقتصاد باز، تابع عکس العمل تعمیم یافته

طبقه بندی :JEL F41 ، R42 ، C52

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Housing and Non- Housing Investment on GDP in Open Economy: Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gholizadeh
  • Javad Barati

چکیده [English]

Abstract
This study investigates the impact of housing and non- housing investment on the Iran's gross domestic production (GDP) using quarterly data from 1370-1 to 1386-4. Considering that Iran has an open economy and that the net export plays an important role in GDP fluctuations, this research focuses on the difference between the effects of residential and non-residential investment in open and with closed economy. Similar to the study of Bisping & Patron (2008), this research uses VECM and generalized impulse response function (GIRF) to survey the importance of components of GDP. In closed economy, the results demonstrate that non- housing investment is more important than residential investment on GDP, but in open economy the impact of residential investment on GPD is more than non- housing investment. Consumption and government expenditure in both models, open economy & closed economy, have the most effects on GDP.

Key words: Housing investment, Open economy macroeconomics, Generalized impulse response (GIRF)Jel: F41, R42, C52

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing investment
  • Open economy macroeconomics
  • Generalized impulse response
CAPTCHA Image