نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بازارچه‌های مرزی ایران،
رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

دکتر علی فلاحتی*
عضو هیئت علمی‌‌دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه اقتصاد
مینو نظیفی نائینی
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
سحر عباسپور
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تاریخ دریافت 7/9/90 تاریخ پذیرش 18/4/91

چکیده
امروزه تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه در کشورهای در حال توسعه معرفی شده است و کشورها برای رسیدن به این هدف، لازم است به دنبال حضور جدی تر در تجارت جهانی باشند. از جمله روش‌های حضور در تجارت جهانی، گسترش مبادلات منطقه‌ای کشورها ست. مبادلات تجاری مرزی‌یکی از شاخص‌های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و امرار معاش مردم مرزنشین است. ایجاد بازارچه‌های مرزی باعث گسترش مبادلات تجاری دو کشور شده ، از بروز درگیری جلوگیری می‌‌کند و تشنجات سیاسی با کشورهای همسایه را کاهش می‌‌دهد. در این مقاله به بررسی صادرات بازارچه‌های مرزی در ایران طی دوره 2010-1996 با استفاده از فن شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای صادرات غیر نفتی ایران، نرخ تورم، درآمد جهانی، نرخ ارز رسمی، حجم سرمایه گذاری خارجی بر صادرات بازارچه‌های مرزی بررسی می‌‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شبکه عصبی با خطایی کمتر از 0.004 روشی مناسب برای پیش بینی صادرات بازارچه‌های مرزی است و همچنین با بررسی اهمیت متغیر‌های موثر، نرخ تورم کمترین تاثیر گذاری و صادرات غیر نفتی بیشترین اهمیت و تاثر گذاری را در تخمین صادرات بازارچه‌های مرزی داشته است.
کلید واژه‌ها : صادرات بازارچه‌های مرزی، شبکه عصبی، صادرات غیر نفتی، درآمد جهانی، حجم سرمایه گذاری خارجی.

کد JELL: C45-E62-F17-P44

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Export Function of Border Markets in Iran, Using the ANN Approach

نویسنده [English]

  • ali falahati

چکیده [English]

Investigating the Export Function of Border Markets in Iran, Using the ANN Approach

Ali Falahati
Faculty of Economics
Razi
University of Kerman
Minoo Nazifi Naeini
Sahar Abbaspour

Abstract
Nowadays, Trade has been introduced as an engine of growth and development in developing countries so States are required to participate in international trade more seriously. One Way for expanding participation in international trade is regional transactions. Border trade is one of the main indicators in communicating between neighboring countries and the livelihood of the frontier. Establishment of border markets makes the two countries expanding trade and avoid conflict and reduce political tensions with neighboring countries .So evaluating the economic performance of these malls is a good way for evaluating their situation. In this paper the export of border malls is evaluated with artificial neural networks we examine data from 1986 to 2010 in Iran using artificial neural method.. In this study there are 5 independent variables that is defined as the entrance layer for neural networks. The results show that ANN method has a small error less than 0.004 and it shows that ANN is a good method for forecasting the ANN method. In this method the more important variable is non petroleum exports.

Key words: border mall exports, neural network, non petroleum exports, global income, investment

JELL code: C45-E62-F17-P44

CAPTCHA Image