نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران

هدیه وجدانی طهرانی*
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ابراهیم علی رازینی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تاریخ دریافت :9/9/90 تاریخ پذیرش :17/5/91

چکیده
سیاست‌های مناسب صادراتی، رقابت‌پذیری صادراتی را، هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می‌کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می‌گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرایند توسعه مربوط می‌شود. برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می‌توان از شاخص‌های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله، سعی شده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی، میزان آن با استفاده از روش‌های تابع توزیع تجمعی و نیز روش میانگین تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی ایران، طی دوره‌های مختلف به تفکیک سال‌های برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، و همچنین به صورت کلی برای سال‌های 88-1368 بررسی گردد. نتایج، مویّد آن است که برخی از کشورهایی که در سال‌های اولیه دوره‌های مورد بررسی، جزء مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران بوده و از تنوع صادراتی نسبتا بالایی برخوردار بوده‌اند، در سال‌های پایانی برنامه‌های توسعه، از تنوع صادراتی افقی برخوردار می‌گردند. حال آنکه کشورهایی که در سال های اولیه دوره‌های مورد بررسی، در جرگه بازارهای صادراتی ایران نبوده و یا سهم آنها از کل صادرات غیرنفتی کشور بسیار ناچیز بوده است، در سال های پایانی برنامه‌های توسعه، دارای تنوع صادراتی عمودی هستند.

کلید واژه ها: تنوع صادراتی،کالاهای صادراتی، بازارهای هدف،کشورهای هدف.

طبقه بندی JEL: F10,F13,F14

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Analysis of Diversity in Target Export Markets of Iran

نویسنده [English]

  • hedyeh vojdani

چکیده [English]

Investigating and Analysis of Diversity in Target Export Markets of Iran

Hediye vejdani
Ebrahim ali Razini
Ph.D., Azad University of Karaj

Abstract
Appropriate export policies reinforce export competitiveness in both non-traditional markets and export products diversity. Diversity of export includes markets change in the composition of a target country and encompasses directly to changes in economic structure in the development process. For assessing the diversity among the target markets and exported goods a variety of indicators can be used. Therefore, this paper was alluding to the issue of diversity export using the cumulative distribution function and mean way above target export markets for various periods of separation during the development years after the Revolution, as well as a general review from the year 1368 to 88. Results confirm that countries that were among the most important during the early years of investigation and enjoyed high diversity, had a horizontal export diversity during the ending years. However countries which were not among Iran's export market or their share of total export was small during the early stages of investigation, enjoyed a vertical diversity of export during the ending years of development.

Keywords: diversity export, export goods, target markets, target countries.

JEL:F10,F13,F14

کلیدواژه‌ها [English]

  • diversity export
  • export goods
  • target markets
  • target countries
CAPTCHA Image