نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
(در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

محمد حسین حسین زاده بحرینی*
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی فلاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه عرفانی جهانشاهی
کارشناس ارشد اقتصاد

تاریخ دریافت:20/6/90 تاریخ پذیرش 19/1/91

چکیده
امروزه بنگاه‌های اقتصادی در راه‌اندازی، به‌کارگیری عوامل تولید و دیگر مراحل یک کسب‌وکار با قوانین و مقررات زیادی مواجه‌اند. به نظر می‌رسد مقررات دست‌وپاگیر اداری در محیط کسب‌ وکار، یکی از موانع مهم تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در کشورهای مختلف جهان، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع بخش خصوصی، به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته ‌شده است.با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله جهت بررسی تأثیر قوانین و مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی، شاخصی با عنوان «سختی مقررات کسب‌وکار» با استفاده از داده‌های بانک جهانی ساخته شده است. برآورد الگو به روش داده‌های تابلویی برای نمونه 62 کشور طی سال‌های 2003-2006 انجام شده است. نتایج حاصل از برآوردهای رگرسیونی نشان می‌دهد مقررات سخت و پیچیده کسب‌وکار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب تأثیر منفی می‌گذارد.

کلید واژه‌ها: محیط کسب‌وکار، مقررات کسب‌وکار، رشد اقتصادی، داده‌های تابلویی.

طبقه بندی JEL:C23, G18, K20

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Regulations on Economic Growth (A Selection of Developed and Developing Countries)

نویسنده [English]

  • Mohammad-Hossein Hosseinzade Bahreini

چکیده [English]

The Effect of Business Regulations on Economic Growth (A Selection of Developed and Developing Countries)

Mohammad-Hossein Hosseinzade Bahreini
Assistant Professor of Economics,Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Ali Falahi
Associate Professor of Economics,Ferdowsi University of Mashhad
Fatemeh Erfany Jahanshahi
M.Sc. in Economics

Abstract
In this research, the relationship between business regulations and economic growth is examined.
Nowadays, firms face high regulation in starting business, employing production factors and other procedures of business. It seems one of the important obstacles of production and investment is cumbersome regulation in business environment. In different countries of the world, improvement in business environment and removal of obstacles in front of private sector are known as an economic strategy.
In this paper, regarding the importance of the subject, “Hardness of Business Regulations” index is made by using World Bank data for consideration of the effect of business regulations on economic growth. The model is estimated for 62 countries during 2003-2006 by panel data model. The result shows that hard business regulation has negative effect on economic growth in selected countries.

Key words: business environment, business regulations, economic growth, panel data.

JEL: C23, G18, K20

کلیدواژه‌ها [English]

  • business environment
  • business regulations
  • Economic Growth
  • Panel Data
CAPTCHA Image