نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران

حسن تحصیلی
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
عباس شاکری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
عبد الرسول قاسمی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مصطفی سلیمی فر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
اسفندیار جهانگرد
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ دریافت :2/6/90 تاریخ پذیرش: 20/8/90

چکیده
مسکن سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد و از طرفی سهم پانزده درصدی ارزش افزوده مسکن از تولید کل و شاخص هفتاد در صدی پیوند پیشین با سایر بخشها نشان دهنده اهمیت آن در تولید است و لذا شناخت ماهیت بازار مسکن هم برای تولید کننده آن و هم برای تقاضا کننده آن – و در نتیجه هم برای سیاستگذاران- اهمیت پیدا می کند. مهمترین جنبه بازار مسکن، نوسانات آن است که بر اساس بیشتر مطالعات، راهنمای نوسانات اقتصاد کلان( ادوار تجاری) است.
موضوع این مطالعه شناخت نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. دوره مورد بررسی سالهای 2009-1971 را در بر می گیرد. تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر مرجع و متغیرهای : پروانه های ساخت مسکن، تولید مسکن، زیربنای ساخته شده، سرمایه گذاری در مسکن، اشتغال در مسکن و قیمت مسکن به عنوان متغیرهای بازار مسکن انتخاب گردیده اند. ابتدا لگاریتم متغیرها با استفاده از فیلتر هادریک- پرسکات طی دو مرحله به اجزاء : روند، نامنظم و ادواری تفکیک گردیده و به بررسی رابطه میان ادوار متغیرها پرداخته شده است. همچنین تغییر پذیری نسبی، تداوم و هم حرکتی ادوار مورد برآورد و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییر پذیری مربوط به سرمایه گذاری در مسکن بوده و بیشترین تغییر پذیری نسبی نیز در سرمایه گذاری در مسکن، اشتغال در مسکن و تولید مسکن مشاهده می شود. ضریب خود همبستگی نیز نشان می دهد که همه متغیرها از پایداری بالائی برخوردار هستند. در ادامه به آزمون علیت گرنجر پرداخته که نتایج حاصله، رابطه علی میان پروانه های ساخت و تولید کل را رد نموده، علت بودن قیمت مسکن برای تولید کل و علت بودن تولید کل برای سایر متغیرهای مسکن را تأیید می نماید. تحلیل نقاط برگشت نشان می دهد که متغیرهای مسکن – به غیر از پروانه های ساخت- هم حرکتی معناداری با تولید کل دارند. همچنین سرمایه گذاری در مسکن و قیمت مسکن با تولید کل همزمان بوده در حالی که تولید مسکن و اشتغال در مسکن نسبت به تولید کل دو دوره تأخیر دارند.

واژگان کلیدی : تولید ناخالص داخلی، بازار مسکن، فیلتر هادریک- پرسکات، همبستگی متقابل، نقاط برگشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Housing Fluctuations and its Relation with Business Cycles in Economy of Iran

نویسنده [English]

  • Hassan i Tahsil

چکیده [English]

The Investigation of Housing Fluctuations and its Relation with Business Cycles in Economy of Iran

Hassan Tahsili,
Ph.D. student, Faculty of Economics, Allameh University
Abbas Shakeri
Ph.D., Faculty of Economics, Allameh University
Rrassol Ghasemi
Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh University
Mostafa Salimifar
Professor. ,Ferdowsi University of Mashhad
Esfanyar Jahangard
Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh University

Abstract
Stylized facts show that, housing has a remarkable share of household expenditures. Because of housing value added is fifteen percent to Gross Domestic Product (GDP), and also the backward linkage between housing and other sectors is seventy percent, the role of housing in GDP is important . Therefore, it is vital to identify the nature of the housing market for the builders, consumers, and consequently for policymakers. The most important aspect of the housing market is its fluctuations that according many of researches are leading for business cycles.
The subject of this study is the investigation of housing fluctuations and its relation with business cycles in economy of Iran from 1971 to 2009. The GDP have been considered as the reference variable, and building permits, housing construction, built area, residential investment, employment in the housing sector and housing prices are considered as the basic variables of housing market. First the logarithms of variables by using Hedrick–Prescott filter in two stages are decomposited to trend, stochastic and cycle. Then, we examined the relationship between cycles of variables by using volatility, persistence and co movement indexes.
Results show that there is a most volatility in residential investment and most relative volatility in residential investment, employment in the housing and housing construction. Additional, estimated correlation coefficient indicates that all variables have high stability. Also, Granger causality test indicates: i) there is no causality between permits and GDP, ii) there is a causality of housing price to GDP iii) and there is a causality of GDP to other housing variables. In final section turning points analysis shows that housing variables (except permits) have co-
movement with GDP. Residential investment and housing price are coincident with GDP, but the housing construction and employment in the housing are delayed.

Keywords: gross domestic product, housing market, Hedrick–Prescott filter, cross correlation, turning points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gross domestic product
  • housing market
  • Hedrick–Prescott filter
  • cross correlation
  • turning points
CAPTCHA Image