مقالات پژوهشی
بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان

ناصر شاهنوشی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24070

چکیده
  بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان ناصر شاهنوشی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه حیات‌غیبی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد محمود دانشور استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 26/8/1390 تاریخ پذیرش: 16/7/1391 چکیده با توجه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

علی طاهری فرد

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24072

چکیده
  بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه‌پذیر محمود هوشمند دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد علی طاهری فرد دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد مسلم بمانپور دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران جلال فروتن دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا

سمیرا زیدی زاده

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24075

چکیده
  بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا نظر دهمرده دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان محمد علیزاده استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان سمیرا زیدی زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391 چکیده فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD)

علیرضا شکیبایی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24077

چکیده
  اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD) علیرضا شکیبایی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان مریم سعید دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت: 20/5/1391 تاریخ پذیرش: 23/11/1391 چکیده بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا)

محمدرضا محمدوندناهیدی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24078

چکیده
  بررسی رابطه علّی بین متغیّرهای عمده کلان اقتصادی و آلودگی محیطی در کشورهای منتخب (روش پانل دیتا) محمد رضا محمدوند ناهیدی استادیار،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تبریز پریسا قلی پور فیضی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز تاریخ دریافت: 20/8/1391 تاریخ پذیرش: 21/11/1391 چکیده اقتصاد در ابعاد مختلف ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان

فرزانه احمدیان یزدی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24080

چکیده
  بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان محمد طاهر احمدی شادمهری عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد فرزانه احمدیان یزدی دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 25/4/1391 تاریخ پذیرش: 15/8/1391 چکیده این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ...  بیشتر