نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

محمود هوشمند
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی طاهری فرد
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مسلم بمانپور
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
جلال فروتن
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم قزلباس
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 15/2/1391 تاریخ پذیرش: 24/8/1391

چکیده
برق یکی از نهاده‌های مهم تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد، بویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم باید تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده‌های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل‌ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، بر اساس سناریوی اول، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع غذایی، شیشه و محصولات شیشه‌ای و ماشین آلات و بر اساس سناریوی دوم، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع نساجی، شیشه و محصولات شیشه‌ای و ماشین آلات خواهد بود.

کلید واژه ها: تقاضای برق صنعتی، تعادل عمومی، ماتریس داده‌های خرد.

طبقه بندی JEL: Q43, C68, D50, D58

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Impact of Raising Electricity and Other Fuel Prices on the Demand for Electricity in the Industrial Sectors in Iran With Using Computable General Equilibrium Method

نویسنده [English]

  • Ali Taherifard

چکیده [English]

Surveying the Impact of Raising Electricity and Other Fuel Prices on the Demand for Electricity in the Industrial Sectors in Iran With Using Computable General Equilibrium Method

Mahmood hooshmand
Associate Professor in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
AliTaherifard
Ph.D Student in Economics, FerdowsiUniversity of Mashhad
Moslem Bemanpoor
Ph.D Student in Economics, University of Tehran
Jalal Forotan
M.A. in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Azam Ghezelbash
MSc in Economics, Ferdowsi University of Mashhad

Abstarct
Electricity is one of the main inputs in the economic activities especially in industrial sectors. According to Subsidies targeting rule, the sale of electricity should raise the prices to the level of the actual production costs within the fifth development program. This paper uses a computable general equilibrium for measuring the impacts of policy interference on electricity consumption in the industrial sectors of Iran in two scenarios. According to the first scenario, raising electricity price by no change in other energy price, we expect to decrease electricity demand in textile, glass and machinery industries more than other industries. On the second scenario, demand for electricity by the textile, glass industries decrease more than other activities.

Key Words: Industrial Electricity Demand, General Equilibrium, Micro Consistency Matrix.

JEL: Q43, C68, D50, D58

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Electricity Demand
  • General Equilibrium
  • Micro Consistency Matrix
CAPTCHA Image