نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا

نظر دهمرده
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علیزاده
استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان
سمیرا زیدی زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد

تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391

چکیده
فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می‌شود،‌ ریشه‌یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می‌گردد.

طبقه بندی C23,D73,H11 : JEL

کلیدواژه ها: فساد، اندازه دولت، دموکراسی، منطقه منا، داده های تابلویی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Effect of Government Size on Corruption; With Emphasis on the Role of Democracy in MENA

نویسنده [English]

  • Samira zeidizade

چکیده [English]

Examining Effect of Government Size on Corruption; With Emphasis on the Role of Democracy in MENA

Nazar Dahmardeh
Associate Professor in economics, University of Sistanand Baluchestan
Mohammad Alizadeh
Assistant Professor of economics,University of Lorestan
Samira zeidizade
M.Aof Economics

Abstract
Corruption is an anomalous phenomenon,economic, political and cultural. it exists in some developing and developed countries and because is known as the most important barrier of progress and economic growth, therefore it is necessary to be focused.
The main objective of this paper is to understand the phenomenon of corruption and corruption associated with the identification of variables, including economic and political democracy.
Relationship between government size and corruption in the public sector is a matter of economics, the role of democracy. So this research uses Panel Data during the period 2003-2010 and investigates its impact on the corruption with the emphasis on the role of democracy in the 16 MENA countries.
The results show that expanding the size of government, or low levels of democracy, Can increase the level of corruption in the region. Also Interactive effects of government size and democracy on corruption, the fact that democracy is reduced, a larger size of government, reduce the level of corruption. This is the result of feedback, The low level of democracy, the system of monitoring and control lower, so that, Corruption is shown less , That does not necessarily mean reducing corruption. Therefore, to reduce the level of corruption in government activities,
The spread of democracy, especially freedom of the press and media, and strengthening oversight and accountability system is recommended

Keywords: Corruption; Government size; Democracy; MENA; Panel data.

JEL Classification:C23,D73,H11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Government size
  • Democracy
  • MENA
  • Panel Data
CAPTCHA Image