نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته
(مطالعه موردی: OECD)

علیرضا شکیبایی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم سعید
دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ دریافت: 20/5/1391 تاریخ پذیرش: 23/11/1391

چکیده
بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست‌های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می‌توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال‌های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت‌های تحلیل‌گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست‌های منطقه‌ای و تبادل کشورها با یکدیگر می‌پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده‌های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می‌دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

کلید واژه ها: بحران مالی، تجارت دو جانبه، مدل جاذبه.

طبقه بندی JEL: F15، F36، C33

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Recent Financial Crisis on Business Integration of OECD Countries

نویسنده [English]

  • Alireza Shakibaei

چکیده [English]

The Effects of Recent Financial Crisis on Business Integration of OECD Countries

Alireza Shakibaei
Associate Professor in Economics, Kerman University
Maryam Saeid
MA Student in Economics

Absreract
World's financial crisis which began in 2007 with the collapse of New York stock market and explosion of housing bubble in America has undergone huge changes. This crisis, which started with incorrect economic policy of America Federal Reserves, has rapidly changed the economic feature of the world.
According to statistics, certainly, it can be said, this crisis is the largest financial crisis in history, also it absolutely is global and pervasive phenomenon.
In recent years, OECD is advanced to announce its skills and experience to the developing economy and market economy. The necessity of 4globalization, the amplitude of OECD is expanded and analyzed the quality of regional policy and the communication of countries with each other and this issue is done beyond the OECD region.
Also, since the crisis is completely new in this period of time, a research which studies the crisis and its effects on economic and business relations of developed (OECD) countries is of great importance.
Adjusting trade policy with the aim of preventing from the affection of financial crisis on countries is the most dominant aim of this study.
This study benefits from Gravity Model to make a pattern to estimate trade effects, by using this model (econometrics and Panel Data Model), effects of financial recent crisis on business integration of OECD countries during 1995-2009 were investigated. The results of the study showed that the effects of recent financial Crisis on business integration of OECD countries was 75 percent which showed that happening of financial crisis integrate OECD countries make more integrated 75 percent.
Keywords: Recent financial crisis, Business integration, Gravity model

JEL: C33,F13,F15

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recent financial crisis
  • Business integration
  • Gravity model
CAPTCHA Image