نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان

محمد طاهر احمدی شادمهری
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
فرزانه احمدیان یزدی
دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ دریافت: 25/4/1391 تاریخ پذیرش: 15/8/1391

چکیده
این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.

کلید واژه ها: نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیر نفتی، الگوی ARDL، منحنی جی.

طبقه بندی :JEL C32,F50,F59

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of The Impact of Real Exchange Rate on the Iran’s Non-Oil Trade

نویسنده [English]

  • Farzane Ahmadian Yazdi

چکیده [English]

The Study of The Impact of Real Exchange Rate on the Iran’s Non-Oil Trade

Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri
Assistance Prophesore of Ferdowsi University of Mashhad
Farzane Ahmadian Yazdi
PhD Student of Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
The article has studied the relationship between Non-oil trade balance of Iran and real exchange rate, base on Rose and Yellen corrected model, by using annual data during period 1970 - 2007.
Firstly, in order to investigate stationarity of the variables, the augmented Dicky-Fuller test has been used, and to check the validity of the Dicky-Fuller test, Perrone structural break test has also been applied. Moreove, in order to determine the long-run relationships and short-run dynamics between non-oil trade balance and real exchange rate, GDP of Iran and GDP of Germany, the ARDL model has been utilized. Despite the negative effect of the dummy variable of war, the GIRF test result has shown existence of the J curve phenomenon in the non-oil trade relations between Iran and Germany. Regarding to positive effects of real exchange reate changes on trade balance; devaluation policy can be usefull for policymakers to improve non-oil trade balance of Iran-Germany.

Key words: Real Exchange Rate, Non-oil Trade Balance, ARDL Model, J Curve.

JEL Classification: C32, F50, F59

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Exchange Rate
  • Non-oil Trade Balance
  • ARDL Model
  • J Curve
CAPTCHA Image